Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 24.6.2014 – Secretary of State for the Home Department v. CS

(Asia C-304/14)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Secretary of State for the Home Department

Vastapuoli: CS

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko unionin oikeus ja erityisesti SEUT 20 artikla esteenä sille, että jäsenvaltio karkottaa alueeltaan unionin ulkopuoliseen maahan henkilön, joka ei ole unionin kansalainen ja joka on sellaisen lapsen vanhempi ja tosiasiallinen huoltaja, joka on kyseisen jäsenvaltion kansalainen (ja tämän seurauksena unionin kansalainen), jos näin tekemällä vietäisiin lapselta, joka on unionin kansalainen, mahdollisuus tosiasiallisesti käyttää pääosaa oikeuksistaan unionin kansalaisena?

Jos vastaus kysymykseen 1 on ei, missä olosuhteissa tällainen karkotus olisi sallittu unionin oikeuden mukaan?

Jos vastaus kysymykseen 1 on ei, miltä osin, jos miltään, vastaus kysymykseen 2 löytyy direktiivin 2004/38/EY1 (kansalaisten oikeuksia koskeva direktiivi) 27 ja 28 artiklasta?

____________

1 Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY (EUVL L 158, s. 77).