Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropski parlament vložil 19. aprila 2021 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti razširjeni senat) z dne 3. februarja 2021 v zadevi T-17/19, Evropski parlament/Giulia Moi

(Zadeva C-246/21 P)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnik: Evropski parlament (zastopniki: S. Seyr, M. Windisch, T. Lazian, agenti)

Druga stranka v postopku: Giulia Moi

Predlogi

Izpodbijana sodba naj se razveljavi;

o zadevi, ki je bila predložena Splošnemu sodišču, naj se dokončno odloči in ugodi naj se predlogom Evropskega parlamenta v postopku na prvi stopnji;

tožeči stranki na prvi stopnji naj se naloži plačilo vseh stroškov postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V okviru prvega pritožbenega razloga se zatrjuje, da je Splošno sodišče prekoračilo svoja pooblastila in odločilo ultra petita, saj je v predmet spora vključilo sklep predsednika Evropskega parlamenta o ugotovitvi, da gre za primer nadlegovanja, in razglasilo ničnost tega sklepa (točke 34, 37 38 in 76 izpodbijane sodbe);

v okviru drugega pritožbenega razloga se zatrjuje, da je Splošno sodišče kršilo pravico Parlamenta do obrambe (točki 35 in 36 izpodbijane sodbe);

v okviru tretjega pritožbenega razloga se zatrjuje, da je Splošno sodišče kršilo člen 263, šesti odstavek, PDEU, ker ni upoštevalo roka za vložitev ničnostne tožbe, določenega v tem odstavku, in ker je v predmet spora vključilo sklep predsednika Evropskega parlamenta o ugotovitvi, da gre za primer nadlegovanja, ki je med tem postal dokončen (točki 76 in 77 izpodbijane sodbe);

v okviru četrtega pritožbenega razloga se zatrjuje, da je Splošno sodišče kršilo člen 232 PDEU, ker ni upoštevalo pristojnosti Parlamenta, da svobodno organizira svoj način delovanja, kot je določeno v internih predpisih o postopku v zvezi s primeri nadlegovanja, ki vključujejo poslance, in v pravilniku Parlamenta, zlasti v členih 166 in 167 o naložitvi sankcij, ki sta veljala v času dejanskega stanja (točke 12, 13, 63, 66, 129 in 132 izpodbijane sodbe).

____________