Language of document : ECLI:EU:T:2001:49

RETTENS DOM (Femte Afdeling)

13. februar 2001 (1)

»Annullationssøgsmål - fælles toldtarif - toldpositioner - tarifering af hardware til lokale netværk - tarifering i den kombinerede nomenklatur«

I de forenede sager T-133/98 og T-134/98,

Hewlett Packard France, Courcouronnes (Frankrig),

Hewlett Packard Europe BV, Amstelveen (Nederlandene),

først ved advokaterne F. Goguel og A. Trager, derefter ved advokaterne F. Goguel og F. Foucault, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøgere,

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved R. Wainwright og R. Tricot, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af Kommissionens beslutning 98/406/EF af 16. juni 1998 om visse bindende tariferingsoplysningers gyldighed (EFT L 178, s. 45), for så vidt det herved bestemmes, at de bindende tariferingsoplysninger, henholdsvis for så vidt angår sag T-133/98 nr. FR 12030199700151, og for så vidt angår sag T-134/98 nr. FR 12030199701394, 12030199702134 og 12030199702135, skal ophæves,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS

(Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Lindh, og dommerne R. García-Valdecasas og J.D. Cooke,

justitssekretær: ekspeditionssekretær B. Pastor,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter mundtlig forhandling den 5. december 2000,

afsagt følgende

Dom

Relevante retsforskrifter

1.
    På tidspunktet for de faktiske omstændigheder i sagen indeholdt kapitel 84 i den kombinerede nomenklatur, der er fastsat i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256, s. 1), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 3009/95 af 22. december 1995 (EFT L 319, s. 1), som trådte i kraft den 1. januar 1996, og Kommissionens forordning (EF) nr. 1734/96 af 9. september 1996 (EFT L 238, s. 1), som trådte i kraft den 1. januar 1997, bl.a. følgende positioner og underpositioner:

»8471        Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet:

[...]

8471 80    -    Andre enheder til automatiske databehandlingsmaskiner

8471 80 10    -    Ydre enheder

8471 80 90    -    Andre varer.«

2.
    I bestemmelserne til kapitel 84 i den kombinerede nomenklatur findes bestemmelse 5, som har følgende ordlyd:

»[...]

B. Automatiske databehandlingsmaskiner kan foreligge som anlæg bestående af et varierende antal selvstændige enheder. Under forbehold af punkt E nedenfor skal en enhed anses som en del af et komplet anlæg, såfremt den opfylder alle de følgende betingelser:

a)    Den anvendes udelukkende eller hovedsagelig i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg.

b)    Den kan tilsluttes centralenheden enten direkte eller gennem en eller flere andre enheder.

c)    Den kan modtage eller aflevere data i en form (koder eller signaler), der kan anvendes af anlægget.

C.    Enheder, der foreligger særskilt, til automatiske databehandlingsanlæg tariferes i pos. 8471.

D.    Printere, tastaturer, indlæsningsenheder med X-Y-koordinater og diskettelagerenheder, der opfylder betingelserne i punkt B.b) og B.c) ovenfor, tariferes altid som enheder i pos. 8471.

E.    Maskiner, der udfører en selvstændig funktion, bortset fra databehandling, og som er sammenbygget eller forbundet med en automatisk databehandlingsmaskine, tariferes i positionen for den pågældende arbejdsfunktion, eller, hvis en sådan ikke findes, i en relevant opsamlingsposition.«

3.
    Kapitel 85 i den kombinerede nomenklatur indeholder følgende positioner:

»8517        Elektriske apparater til trådtelefoni og trådtelegrafi, herunder apparater til trådtelefoni, med trådløst telefonrør, og apparater til bærefrekvenstrådsystemer eller digitalnetsystemer; videofoner:

[...]

8517 50 -    Andre apparater til bærefrekvenstrådsystemer eller til digitalnetsystemer

8517 50 10    -    Til bærefrekvenstrådsystemer

8517 50 90    -    I andre tilfælde.«

Sagens faktiske omstændigheder

4.
    Hewlett Packard-gruppen fremstiller hardware og software beregnet til etablering af lokale netværk.

5.
    Hewlett Packard France indfører og fremstiller noget af denne hardware i Frankrig. Hewlett Packard Europe BV indfører en del af hardwaren til Frankrig og til andre lande i Den Europæiske Union.

6.
    De lokale netværk, eller LAN-netværk (hvilket står for »Local Area Network«), er en forholdsvis ny udvikling inden for edb-teknologien. De erstattede ældre systemer med terminaler uden selvstændig kapacitet til databehandling, som havde adgang til en fjerntliggende central makro-computer, der udførte samtlige databehandlingstransaktioner. Et lokalt netværk forbinder et vist antal pc'er, som selvstændigt kan behandle data, med andre automatiske databehandlingsmaskiner, herunder dokumentservere og kraftigere makrocomputere, og med ydre tilbehør, f.eks. printere, på en sådan måde, at dataene kan udveksles mellem de forskellige systemkomponenter, og at hver enkelt automatisk databehandlingsmaskine i det lokale netværk - i hvert fald inden for »distribuerede netværk« - i et vist omfang kan gøre brug af andre maskiners kapacitet til databehandling. LAN-netværkene dækker i almindelighed et begrænset område, f.eks. et kontorkompleks.

7.
    Den 5. november 1996 anmodede Hewlett Packard France det franske generaldirektorat for told og indirekte afgifter om en bindende tariferingsoplysning for apparatet HP JetDirect EX Plus.

8.
    Ved bindende tariferingsoplysning af 31. januar 1997 registreret under nr. FR 12030199700151 tariferede det franske generaldirektorat for told og indirekte afgifter apparatet HP JetDirect EX Plus i pos. 8471 80 10 i den kombinerede nomenklatur.

9.
    Den 18. marts 1997 indgav Hewlett Packard Europe til det franske generaldirektorat for told og indirekte afgifter tre anmodninger om bindende tariferingsoplysninger for apparater benævnt HP J3125A, HP J3126A, »switching/hub« HP J3200A, J3202A, J3204A og HP J3210A-kort.

10.
    Ved bindende tariferingsoplysning af 27. maj 1997 FR 12030199701394 tariferede det franske generaldirektorat for told og indirekte afgifter HP J3210A-kortet i pos. 8471 80 90. Ved bindende tariferingsoplysninger af 16. juli 1997 FR 12030199702135 og FR 12030199702134 blev apparaterne HP J3125A og HP J3126A samt apparaterne »switching/hub« HP J3200A, J3202A og J3204A tariferet i pos. 8471 80 10.

11.
    Ved Kommissionens beslutning 98/406/EF af 16. juni 1998 om visse bindende tariferingsoplysningers gyldighed (EFT L 178, s. 45, herefter »den anfægtede beslutning«) traf Kommissionen bestemmelse om, at blandt andre de ovennævnte tariferingsoplysninger skulle ophæves, idet de ikke var i overensstemmelse med de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur, som er fastsat i bilag I til forordning nr. 2658/87.

12.
    Det franske generaldirektorat for told og indirekte afgifter udstedte herefter bindende tariferingsoplysninger, som annullerede og erstattede de ovennævnte tariferingsoplysninger, og hvorved den pågældende hardware blev tariferet i pos. 8517 50 90.

Retsforhandlinger og parternes påstande

13.
    Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 20. august 1998 har Hewlett Packard France anlagt sag (sag T-133/98) med påstand om annullation af den anfægtede beslutning, for så vidt det herved bestemmes, at den bindende tariferingsoplysning FR 12030199700151 vedrørende apparatet HP JetDirect EX Plus skal ophæves.

14.
    Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor samme dag har Hewlett Packard Europe anlagt sag (sag T-134/98) med påstand om annullation af den anfægtede beslutning, for så vidt det herved bestemmes, at de bindende tariferingsoplysninger FR 12030199702134 vedrørende »switching/hub« HP J3200A, J3202A og J3204A, FR 12030199702135 vedrørende HP J3125A og HP J3126A samt FR 12030199701394 vedrørende HP J3210A-kortet skal ophæves.

15.
    Ved kendelser afsagt af formanden for Rettens Femte Afdeling af 11. juni 1999 blev behandlingen af sag T-133/98, Hewlett Packard France mod Kommissionen, og sag T-134/98, Hewlett Packard Europe mod Kommissionen, udsat, indtil Domstolen havde afsagt dom enten i sag C-463/98, Cabletron, eller i sag C-339/98, Peacock.

16.
    Den 19. oktober 2000 afsagde Domstolen dom i Peacock-sagen (sag C-339/98, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, herefter »Peacock-dommen«).

17.
    På grundlag af den refererende dommers rapport har Retten besluttet, dels som en foranstaltning med henblik på sagens tilrettelæggelse i henhold til artikel 64 iRettens procesreglement at opfordre parterne til at meddele den deres opfattelse af, hvilke konsekvenser der skal drages af Peacock-dommen for nærværende sager, dels at indlede den mundtlige forhandling.

18.
    Ved kendelse afsagt den 13. november 2000 af formanden for Femte Afdeling efter høring af parterne er sagerne T-133/98 og T-134/98 i henhold til procesreglementets artikel 50 blevet forenet med henblik på den mundtlige forhandling og dommen, idet de har forbindelse med hinanden.

19.
    Sagsøgerne og Kommissionen har henholdsvis den 27. og den 28. november 2000 indleveret indlæg med deres opfattelse af, hvilke konsekvenser der skal drages af Peacock-dommen for nærværende sager.

20.
    Parterne har afgivet mundtlige indlæg og besvaret Rettens spørgsmål i retsmødet den 5. december 2000.

21.
    Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande:

-    Den anfægtede beslutning annulleres.

-    Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

22.
    Kommissionen har nedlagt følgende påstande:

-    Frifindelse.

-    Sagsøgerne tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

23.
    Sagsøgerne har fremsat et enkelt anbringende om en urigtig anvendelse af den kombinerede nomenklatur, som er fastsat i bilag I til forordning nr. 2658/87, som ændret.

24.
    Indledningsvis bemærkes, som Domstolen gentagne gange har fastslået, at det afgørende kriterium ved toldtariferingen af varer som udgangspunkt må findes i varernes objektive kendetegn og egenskaber, således som disse fremgår af ordlyden af den fælles toldtarifs positioner og af bestemmelserne til afsnittene eller kapitlerne (jf. bl.a. dom af 19.5.1994, sag C-11/93, Siemens Nixdorf, Sml. I, s. 1945, præmis 11, og af 18.12.1997, sag C-382/95, Techex, Sml. I, s. 7363, præmis 11, og Peacock-dommen, præmis 9).

25.
    De bestemmelser, der indleder kapitlerne i den fælles toldtarif, udgør - i øvrigt ligesom også Toldsamarbejdsrådets forklarende bemærkninger til nomenklaturen - et vigtigt hjælpemiddel til at sikre en ensartet anvendelse af toldtariffen, hvorfor de kan betragtes som gyldige midler til dens fortolkning (jf. Siemens Nixdorf-dommen, præmis 12, Techex-dommen, præmis 12, og Peacock-dommen, præmis 10).

26.
    I nærværende sager er parterne enige om beskrivelsen af varerne.

27.
    Apparatet HP JetDirect EX Plus fremstår som en selvstændig boks, hvori der er indsat et elektronisk kort. Apparatet er beregnet til at blive koblet på netværket og tilsluttet én eller flere printere. Apparatet sikrer adgangen til og kontrollen med disse printere gennem flere pc'er i et lokalt netværk. Således holder HP JetDirect EX Plus rede på de data, som sendes fra pc'erne over netværket, fastlægger, hvilke af disse data der er beregnet for de printere, som apparatet er tilsluttet, konverterer disse data i henhold til printer-protokollerne og sender de pågældende data til de relevante printere. Det er også muligt at foretage den modsatte overførsel, idet printerne kan oversende data og videresende dem gennem apparatet til de computere, som er koblet på netværket.

28.
    Varerne HP J3125A og HP J3126A er switches, som er udviklet med henblik på at reducere mætningen af netværkerne eller problemer med båndbredde i et lokalt netværk. Det drejer sig om switches med seksten »porte« til at forbinde pc'er med indgangs- eller udgangsapparater såsom printere eller andre edb-apparater.

29.
    De såkaldte »switching/hub« HP J3200A, J3202A og J3204A er apparater, der fungerer som switches i et lokalt netværk. En »hub« er et fælles tilslutningspunkt for hardwaren i et netværk. De anvendes sædvanligvis til at forbinde sektioner i et lokalt netværk. De indeholder flere »porte«, som er indgangs- og udgangsporte for hardware, som er tilsluttet det lokale netværk. Når dataene når frem til en »port«, kopieres de til andre »porte« på en sådan måde, at alle sektioner i det lokale netværk kan anvende alle dataene. En »switching/hub« er en særlig type »hub«, som oversender data til den relevante »port« ifølge den adresse, som er indeholdt i disse data. Denne hardware forbedrer således effektiviteten af det lokale netværk ved hjælp af en switch mellem »portene« og segmenteringen.

30.
    HP J3210A er et elektronisk kort beregnet til at blive påført »hub«-boksene og andre switches. Det drejer sig om en kommunikationskontrolenhed, som giver switchen yderligere egenskaber og dermed sikrer, at brugeren har mere kontrol over det lokale netværksmiljø. Kortet sikrer, at sådanne switches kan konfigureres på flere måder.

31.
    Parterne er endvidere enige om, at de ovenfor beskrevne varer opfylder de tre betingelser vedrørende »enheder«, som er angivet i bestemmelse 5 B til kapitel 84 i den kombinerede nomenklatur, dvs. at de udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg, at de kan tilsluttes centralenheden enten direkte eller gennem en eller flere andre enheder, og de kan modtage eller aflevere data i en form (koder eller signaler), der kan anvendes af anlægget.

32.
    Det fremgår af den nævnte bestemmelse, at en enhed, der opfylder alle de ovennævnte betingelser, skal anses som en del af et komplet anlæg, og at den dermed i henhold til bestemmelse 5 C skal tariferes i pos. 8471 »[u]nder forbehold af punkt E«.

33.
    Ifølge bestemmelse 5 E skal »[m]askiner, der udfører en selvstændig funktion, bortset fra databehandling, og som er sammenbygget eller forbundet med en automatisk databehandlingsmaskine, tariferes i positionen for den pågældende arbejdsfunktion, eller, hvis en sådan ikke findes, i en relevant opsamlingsposition«.

34.
    Parterne er uenige om fortolkningen af bestemmelse 5 E i forhold til de i sagerne omhandlede varer.

35.
    Ifølge Kommissionen udfører de pågældende varer en selvstændig funktion, bortset fra databehandling, idet de overfører data i et netværk, hvis komponenter er forbundet ved et kabel. Denne selvstændige dataoverførselsfunktion skal betragtes som en telekommunikationsfunktion, hvilket medfører, at varerne skal tariferes i pos. 8517. Den omstændighed, at visse varer også udfører underordnede eller mellemliggende databehandlingsfunktioner, danner ikke grundlag for at fastslå, at denne funktion er den primære. Varerne skal således ifølge Kommissionen udelukkes fra pos. 8471.

36.
    Sagsøgerne har gjort gældende, at de pågældende varer ikke udfører en selvstændig funktion i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i bestemmelse 5 E, og at de følgelig skal tariferes i pos. 8471. I den forbindelse finder de, at varernes funktion er databehandling og ikke telekommunikation.

37.
    Spørgsmålet er således, om de pågældende varer udfører en selvstændig funktion i bestemmelse 5 E's forstand, og dermed om tariferingen i pos. 8471 var ukorrekt.

38.
    Eftersom ingen af de pågældende varer udgør »maskiner, som er sammenbygget med en automatisk databehandlingsmaskine«, som omhandlet i bestemmelse 5 E, skal det undersøges, om de ikke desto mindre er maskiner, der er forbundet med en sådan databehandlingsmaskine og udfører en selvstændig funktion. Det drejer sig om to betingelser, der begge skal være opfyldt.

39.
    Udtrykket »maskine, som er forbundet med en automatisk databehandlingsmaskine«, indebærer, at den førstnævnte maskine er beregnet til at udføre en særlig funktion og også kan gøre det, men at den omstændighed, at den tilsluttes en automatisk databehandlingsmaskine, udgør en vis fordel. Således følger det af bestemmelse 5 E, at den type maskine, som er udelukket fra pos. 8471, er en selvstændig enhed, som udfører en særlig opgave, som ligeledes - omend noget langsommere - kunne udføres uden en automatisk databehandlingsmaskine (jf. forslag til afgørelse fra generaladvokat Jacobs i Peacock-sagen, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, punkt 74 og 75).

40.
    I den forbindelse udtalte Domstolen i Peacock-dommen, at maskiner, som udelukkende er beregnet til anvendelse i automatiske databehandlingsmaskiner, som de er direkte tilsluttet, og hvis arbejdsfunktion er at levere og modtage data i en form, som kan anvendes af maskinerne, ikke kan betragtes som maskiner, der udfører en »egen selvstændig arbejdsfunktion« (Peacock-dommen, præmis 16 og 17) [O.a.: i bestemmelse 5 til kapitel 84 i den udgave, der er relevant for de foreliggende sager, anvendes i stedet udtrykket »selvstændig funktion«].

41.
    I de foreliggende sager må det - under hensyn til de objektive kendetegn for de varer, som er genstand for sagerne, og som er beskrevet ovenfor i præmis 27-30 - konstateres, at ingen af disse varer kan udføre en funktion uafhængigt af en automatisk databehandlingsmaskine eller af det komplette anlæg. Dataoverførslen inden for et sådant anlæg kan ikke betragtes som en selvstændig funktion. Varerne kan således sammenlignes med alle andre midler, som anvendes af en automatisk databehandlingsmaskine for at modtage eller levere data, i den forstand at de ikke udfører en funktion, som de kunne udføre uden brug af en sådan maskine. Følgelig har de ikke nogen selvstændig funktion, som omhandlet i bestemmelse 5 E til kapitel 84 i den kombinerede nomenklatur.

42.
    Der kan således ikke gives Kommissionen medhold i, at dataoverførslen inden for et databehandlingsanlæg skal betragtes som en telekommunikationsfunktion. Kommissionens vurdering er ikke baseret på de pågældende varers objektive kendetegn og egenskaber, men på de funktioner, som de sætter en automatisk databehandlingsmaskine i stand til at udføre.

43.
    Overførslen af data inden for et databehandlingsanlæg, som er defineret i bestemmelse 5 B, udgør nemlig en væsentlig del af dets funktion, idet databehandlingen består i at bringe forskelligartede data i anvendelse. Så snart der findes én eller flere automatiske databehandlingsmaskiner og én eller flere enheder, er det påkrævet, at de kommunikerer indbyrdes, for at det komplette anlæg selv kan fungere. Derfor overfører enhver vare, der på samme tid opfylder de tre betingelser, som er opstillet i bestemmelse 5 B, nødvendigvis data. Såfremt man udelukkede enhver vare, som overfører data inden for et databehandlinganlæg, fra pos. 8471, ville bestemmelse 5 B ikke have noget formål.

44.
    Endelig bemærkes, at der heller ikke kan gives Kommissionen medhold i dens argumentation om, at den ændring af til den anden del af benævnelsen af pos. 8517, som blev foretaget ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2448/95 af 10. oktober 1995 om ændring af bilag I til forordning nr. 2658/87 (EFT L 259, s. 1), der trådte i kraft den 1. januar 1996, og hvorved der blev indføjet sætningsleddet »herunder apparater til trådtelefoni, med trådløst telefonrør, og apparater til bærefrekvenstrådsystemer eller digitalnetsystemer« medfører, at de pågældende varer direkte skal tariferes i denne position, uden at det er nødvendigt at undersøge, om de udfører en selvstændig funktion.

45.
    Bortset fra, at denne ændring - som det er blevet anført af sagsøgerne uden at blive modsagt af Kommissionen - udelukkende blev indført efter forslag fra Det Schweiziske Forbund, for at pos. 8517 kunne omfatte et offentligt apparat med digitale data, skal det understreges, at eftersom de pågældende varer er forbundet med en automatisk databehandlingsmaskine, er det nødvendigt at undersøge, om de udfører en selvstændig funktion som omhandlet i bestemmelse 5 E, før der tages stilling til, om de eventuelt bør tariferes i pos. 8517. Som det blev konstateret ovenfor, har sådanne varer imidlertid ikke nogen selvstændig funktion.

46.
    På grundlag heraf skal det konstateres, at bestemmelse 5 E i den kombinerede nomenklatur ikke udelukker, at de pågældende varer kan tariferes i pos. 8471. Dermed skal varerne, idet de - som det erkendes af Kommissionen selv - opfylder betingelserne for »enheder« i bestemmelse 5 B til kapitel 84 i den kombinerede nomenklatur, tariferes i pos. 8471 i denne nomenklatur som »enheder« til automatiske databehandlingsmaskiner.

47.
    Det må således konkluderes, dels at HP JetDirect Ex Plus, HP J3125A, HP J3126A, »switching/hub« HP J3200A, J3202A og J3204A skulle tariferes i pos. 8471 80 10, dels at HP J3210A-kortet skulle tariferes i pos. 8471 80 90. Dermed har Kommissionen foretaget en urigtig bedømmelse af de faktiske omstændigheder i sagerne, for så vidt som den i den anfægtede beslutning konkluderede, at tariferingsoplysningerne for den ovennævnte hardware skulle ophæves.

48.
    Det følger af ovenstående, at det anbringende, som er fremført i begge sager, skal tiltrædes. På denne baggrund skal den anfægtede beslutning annulleres, for så vidt det herved bestemmes, at de bindende tariferingsoplysninger FR 12030199700151, FR 12030199701394, FR 12030199702134 og FR 12030199702135 skal ophæves.

Sagens omkostninger

49.
    I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Kommissionen har tabt sagen, og da sagsøgerne har nedlagt påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger, bør det pålægges Kommissionen at bære sine egne omkostninger og betale sagsøgernes omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Femte Afdeling)

1)    Kommissionens beslutning 98/406/EF af 16. juni 1998 om visse bindende tariferingsoplysningers gyldighed annulleres, for så vidt det hervedbestemmes, at de bindende tariferingsoplysninger nr. FR 12030199700151, FR 12030199701394, FR 12030199702134 og FR 12030199702135 skal ophæves.

2)    Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgernes omkostninger.

Lindh
García-Valdecasas
Cooke

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 13. februar 2001.

H. Jung

P. Lindh

Justitssekretær

Afdelingsformand


1: Processprog: fransk.