Language of document : ECLI:EU:C:2018:478

Иск, предявен на 8 юли 2022 г. — Европейска комисия/Република Полша

(Дело C-452/22)

Език на производството: полски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: L. Malferrari, E. Manhaeve, U. Małecka)

Ответник: Република Полша

Искания на ищеца

Комисията моли Съда:

1) да установи, че като не е приела необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения1 , и при всички случаи като не е съобщила на Комисията за тези разпоредби, Република Полша не е изпълнила задълженията си по тази директива;

2) да осъди Република Полша да заплати на Комисията еднократно платима сума с дневен размер от 13 180,5 EUR, като минималният размер на тази сума трябва да възлиза на 3 270 000 EUR;

3) ако посоченото в точка 1 неизпълнение на задължения не е преустановено към деня на обявяване на съдебното решение по настоящото дело, да осъди Република Полша да заплаща на Комисията периодична имуществена санкция в размер от 59 290,50 EUR за всеки ден от деня на обявяване на съдебното решение по настоящото дело до момента на изпълнението на задълженията ѝ по Директивата; и

4) да осъди Република Полша да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета установява регулаторната рамка за далекосъобщителния сектор. Срокът за транспонирането на Директивата изтича на 21 декември 2020 г.

На 3 февруари 2021 г. Комисията изпраща на Република Полша официално уведомително писмо. На 23 септември 2021 г. Комисията изпраща на Република Полша мотивирано становище. Въпреки това Република Полша все още не е приела мерки за транспониране или най-малкото не ги е съобщила на Комисията.

____________

1     ОВ L 321, 2018 г., стр. 36.