Language of document :

Преюдициално запитване от Westminster Magistrates’ Court (Обединено кралство), постъпило на 1 декември 2020 г. — Районна прокуратура Свищов/PI

(Дело C-648/20)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Westminster Magistrates’ Court

Страни в главното производство

Заявител: Районна прокуратура Свищов

Ответник: PI

Преюдициален въпрос

Когато се иска предаване на издирвано лице с цел наказателно преследване и когато и решението за издаване на национална заповед за арест („НЗА“) и постановеното въз основа на него решение за издаване на европейска заповед за арест („ЕЗА“) се вземат от прокурор без участието на съд преди да бъде предадено издирваното лице, ползва ли се това лице от предвидената от Съда в решение Bob-Dogi, C-241/151 защита на две равнища, ако:

а.    действието на НЗА е ограничено до задържането на лицето за най-много 72 часа, за да бъде изправено пред съда, и

б.    при предаването му само съдът следва да реши — с оглед на всички обстоятелства по делото — дали да разпореди освобождаване или да продължи задържането?

____________

1 Решение на Съда от 1 юни 2016 г. (ECLI:EU:C:2016:385).