Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. decembrī iesniedza Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Spānija) – Caixabank S. A/ZN, SD, AH

(Lieta C-657/20)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Pamatlietas puses

Prasītāja: Caixabank S. A

Atbildētāji: ZN, SD un AH

Prejudiciālie jautājumi

Ņemot vērā Direktīvā 93/13 1 ietvertās tiesību normas un Eiropas Savienības tiesas 2013. gada 14. marta un 2019. gada 26. marta spriedumos noteiktos kritērijus par to, ka maksājuma pienākuma neievērošanai ir jābūt pietiekami būtiskai attiecībā uz aizdevuma termiņu un summu, lai noteikums par pirmstermiņa atmaksu būtu piemērojams, rodas šādas šaubas:

Vai ir nepieciešams, lai samaksas pienākuma neizpilde vienlaikus būtu būtiska gan attiecībā uz aizdevuma summu, gan attiecībā uz aizdevuma termiņu, vai ir pietiekami, ja tā ir būtiska tikai attiecībā uz vienu no minētajiem kritērijiem?

Gadījumā, ja ir jāņem vērā abi kritēriji (aizdevuma termiņš un summa) un jāuzskata, ka tie ir piemērojami un izvērtējami kopā, rodas šaubas par to, vai valsts tiesiskais regulējums (Ley 5/19 24. pants [nekustamā īpašuma kredītlīgumi]) un valsts judikatūra (STS [Tribunal Supremo [Augstākās tiesas] spriedums] Nr. 463/19) prasa izvērtēt abus kritērijus.

Gadījumā, ja abi kritēriji (aizdevuma termiņš un summa) ir jāņem vērā un jāizvērtē kopā, rodas šaubas par to, kā ir jālemj gadījumos, kuros rodas būtiska neizpilde tikai attiecībā uz aizdevuma summu saskaņā ar Ley 5/19 24. pantu par 3 % no aizdevuma summas neatmaksāšanu, bet nerodas būtiska neizpilde attiecībā uz aizdevuma termiņu saskaņā ar vienīgajām norādēm uz laika kritēriju, kas ir noteiktas Ley 5/19 24. pantā, ja nesamaksa nepārsniedz 12 maksājumus.

____________

1 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993, L 95, 29. lpp.)