Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Španielsko) 4. decembra 2020 – Caixabank SA/ZN, SD, AH

(vec C-657/20)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Oprávnená: Caixabank SA

Povinní: ZN, SD, AH

Prejudiciálna otázka

So zreteľom na práva uvedené v smernici 93/131 a na kritériá stanovené v rozsudkoch Súdneho dvora Európskej únie zo 14. marca 2013 a z 26. marca 2019, podľa ktorých na to, aby sa uplatnila podmienka týkajúca sa predčasnej splatnosti, nesplnenie platobného záväzku musí byť dostatočne závažné vo vzťahu k dobe splácania úveru a k jeho výške, vzniká nasledujúca otázka:

Je potrebné, aby nesplnenie platobného záväzku bolo súčasne závažné tak vo vzťahu k výške úveru, ako aj k dobe splácania úveru, alebo stačí, aby bolo závažné len vo vzťahu k jednému z týchto kritérií?

V prípade, ak sa majú vziať do úvahy obe kritériá (doba splácania a výška úveru) a má sa konštatovať, že tieto kritériá musia byť splnené a posudzované spoločne, vznikajú pochybnosti o tom, či vnútroštátne právne predpisy (článok 24 zákona č. 5/19 [upravujúci zmluvy o hypotekárnych úveroch]) a vnútroštátna judikatúra [rozsudok Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko) č. 463/19] vyžadujú posúdenie oboch kritérií.

V prípade, ak musia byť obe kritériá (doba splácania a výška úveru) splnené a posudzované spoločne, vznikajú pochybnosti, ako sa majú rozhodnúť tie prípady, v ktorých dôjde k závažnému nesplneniu len vo vzťahu k výške úveru podľa článku 24 zákona č. 5/19 z dôvodu nezaplatenia 3 % istiny, ktorá je predmetom úveru, ale nedôjde k závažnému nesplneniu vo vzťahu k dobe splácania úveru podľa jediných časových referenčných kritérií uvedených v článku 24 zákona č. 5/19, keďže sa nezaplatí menej ako 12 splátok.

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. Vyd. 15/002, s. 288).