Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 1. února 2019 – Kaplan International colleges UK Ltd v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Věc C-77/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Kaplan International colleges UK Ltd

Odpůrkyně: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Předběžné otázky

Jaká je územní působnost osvobození od daně zakotveného v čl. 132 odst. 1 písm. f) směrnice Rady 2006/112/ES1 ? Zejména: i) vztahuje se toto osvobození i na seskupení sdílející náklady, které je usazeno v jiném členském státě, než je členský stát nebo členské státy členů tohoto seskupení? A pokud ano: ii) vztahuje se i na seskupení sdílející náklady, které je usazeno v zemi mimo Unii?

Pokud je osvobození od daně pro seskupení sdílející náklady v zásadě použitelné i na subjekt usazený v členském státě odlišném od členského státu, kde je usazen jeden nebo vícero členů tohoto seskupení, jakož i na seskupení sdílející náklady usazené v zemi mimo Unii, jakým způsobem je potřeba uplatnit požadavek, aby toto osvobození od daně nebylo s to narušit hospodářskou soutěž? Konkrétně to znamená následující:

a)    Vztahuje se tento požadavek na potenciální narušení, které ovlivňuje jiné příjemce podobných služeb, kteří nejsou členy daného seskupení sdílejícího náklady, nebo se vztahuje pouze na potenciální narušení, které ovlivňuje potenciální alternativní poskytovatele služeb členům seskupení sdílejícího náklady?

b)    V případě, že se vztahuje pouze na jiné příjemce, může existovat reálná možnost narušení v případě, že jiní příjemci, kteří nejsou členy daného seskupení sdílejícího náklady, mohou buď požádat o členství v tomto seskupení, nebo založit své vlastní seskupení sdílející náklady za účelem obstarání podobných služeb, či dosáhnout rovnocenných úspor na DPH jinými způsoby (například zřízením pobočky v předmětném členském státě nebo třetí zemi)[?]

c)    V případě, že se vztahuje pouze na jiné poskytovatele, je potřeba skutečnou možnost narušení posuzovat na základě určení, zda si může být seskupení sdílející náklady jisto, že jeho členové zůstanou odběrateli i nadále, bez ohledu na použitelnost osvobození od daně – tedy posuzovat tuto možnost odkazem na přístup alternativních poskytovatelů na vnitrostátní trh, kde jsou usazeni členové daného seskupení sdílejícího náklady? Pokud ano, je relevantní, zda si je toto seskupení sdílející náklady jisto, že jeho členové zůstanou odběrateli, protože jsou součástí téže skupiny společností[?]

d)    Mělo by být potenciální narušení posuzováno na vnitrostátní úrovni ve vztahu k alternativním poskytovatelům ve třetím státě, kde je seskupení sdílející náklady usazeno?

e)    Nese daňový orgán v Evropské unii, který uplatňuje směrnici o DPH, důkazní břemeno ohledně prokázání pravděpodobnosti narušení hospodářské soutěže?

f)    Je daňový orgán v Unii povinen zadat konkrétní znalecké posouzení trhu třetího státu, kde je seskupení sdílející náklady usazeno?

g)    Lze existenci skutečné možnosti narušení hospodářské soutěže prokázat určením komerčního trhu v dané třetí zemi?

    Může se osvobození od daně pro seskupení sdílející náklady uplatnit za skutkových okolností projednávané věci, kdy jsou členové tohoto seskupení navzájem propojeni hospodářskými, finančními či organizačními vztahy?

    Může se osvobození od daně pro seskupení sdílející náklady uplatnit v případě, kdy jeho členové vytvořili skupinu pro účely DPH, která je jedinou osobou povinnou k dani? Bude odpověď na tuto otázku odlišná, pokud společnost KIC, zastupující člen, jemuž jsou (podle vnitrostátního práva) služby poskytovány, není členem daného seskupení sdílejícího náklady? A v případě, že odpověď odlišná bude, je tento rozdíl eliminován, když vnitrostátní právo stanoví, že zastupující člen má vlastnosti a postavení členů seskupení sdílejícího náklady pro účely uplatnění osvobození od daně pro takové seskupení?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).