Language of document :

Жалба, подадена на 28 март 2022 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (седми разширен състав) на 19 януари 2022 г. по дело T-610/19, Telekom AG/Европейска комисия

(Дело C-221/22 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: D. Calleja Crespo, B. Martenczuk, N. Khan, P. Rossi, L. Wildpanner, в качеството на представители)

Друга страна в производството: Deutsche Telekom AG

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда,

да отмени решение на Общия съд от 19 януари 2022 г. по дело Т-610/19, доколкото с него се уважава жалбата на Deutsche Telekom AG;

да се произнесе по неразрешените въпроси на правния спор или

при условията на евентуалност да върне делото на Общия съд за ново разглеждане;

да осъди Deutsche Telekom AG да заплати всички съдебни разноски, направени в настоящото производство и в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

По същество с настоящата жалба, в която Европейската комисия излага доводи си за основополагащото значение на тълкуването и прилагането на член 266 ДФЕС, се разглежда въпросът за задължението на Комисията да заплаща лихви върху глоба в областта на конкуренцията при нейното възстановяване. В изпълнение на решение на Комисията Deutsche Telekom AG заплаща условно глоба за злоупотреба с господстващо положение на основание член 102 ДФЕС, която обаче впоследствие е намалена от Общия съд на Европейския съюз.1 В настоящото дело Комисията оспорва формулираното от Общия съд в обжалваното съдебно решение задължение тя да заплаща върху частта от глобата, подлежаща на възстановяване, мораторни лихви със санкционен характер по смисъла на съдебната практика, установена с решение Printeos2 .

С първото посочено основание Комисията твърди, че Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като приел, че когато по съдебен ред е намалена наложена в областта на конкурентното право глоба, от член 266 ДФЕС се извежда абсолютно и безусловно задължение за Комисията да заплати мораторни лихви със санкционен характер, считано от датата на условното плащане на глобата.

В това отношение Комисията изтъква по-специално следното:

Общият съд неправилно приел, че Комисията нарушила член 266 ДФЕС, тъй като не изплатила мораторните лихви в изискания от Deutsche Telekom AG размер (първа част от първото основание).

Обжалваното съдебно решение противоречало на практиката на съдилищата на Съюза, предхождаща посоченото решение по дело Комисия/Printeos (втора част от първото правно основание).

Освен това актовете на вторичното право на Съюза уреждали въпроса какви лихви следва да се заплащат при изпълнение на съдебни решения и Общият съд трябвало да приложи тези актове на вторичното право на Съюза или да ги обяви за невалидни (трета част от първото основание).

Не били изпълнени условията за предявяване на иск за обезщетение на основание член 340 ДФЕС, поради което, присъждайки мораторни лихви като обезщетение Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото (четвърта част от първото основание).

Тъй като съдебните решения имали действие ex tunc, не следвало да се заплащат мораторни лихви, считано от датата на условното плащане на глоба от съответното предприятие (пета част от първото основание).

Постановеното с обжалваното съдебно решение залащане на мораторни лихви противоречало на възпиращия ефект на глобите (шестата част от първото основание).

С второто посочено основание Комисията поддържа, в случай на отхвърляне на първото основание, че Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като приел, че лихвата, която трябвало да приложи Комисията, е аналогична на тази по член 83, параграф 2, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/20121  — прилаганата от Европейската централна банка лихва за нейните основни операции по рефинансиране, увеличена с три и половина процентни пункта.

____________

1     Решение от 13 декември 2018 г., Deutsche Telekom/Комисия (T‑827/14, EU:T:2018:930).

1     Решение от 20 януари 2021 г., Комисия/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39).

1 Делегиран регламент на Комисията от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362 2012 г., стр. 1).