Language of document :

2015 m. lapkričio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring / Komisija

(Byla T-611/15)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melzungenas, Vokietija), atstovaujama advokatų E. Wagner ir H. Hoffmeyer

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti visą 2015 m. rugsėjo 3 d. Komisijos sprendimą byloje 2015/4023, kuriuo ieškovei visiškai neleista susipažinti su 2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos sprendimo kartelių byloje AT/39914 – EIRD nekonfidencialia versija ir Komisijos dokumentų šioje byloje sąrašu, arba subsidiariai panaikinti šį sprendimą bent tiek, kiek juo Komisija atsisakė leisti susipažinti su ta šio sprendimo nekonfidencialios versijos ar šio sąrašo dalimi, kurios konfidencialumu nesirėmė ar nebesirėmė įmonės, su kuriomis tas sprendimas susijęs,

subsidiariai tuo atveju, jei 2015 m. rugsėjo 3 d. Komisijos sprendimas byloje 2015/4023, kuriuo ieškovei visiškai neleista susipažinti su 2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos sprendimo kartelių byloje AT/39914 – EIRD nekonfidencialia versija ir Komisijos dokumentų šioje byloje sąrašu, būtų panaikintas todėl ir tiek, kad ir kiek 2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos sprendimo kartelių byloje AT/39914 – EIRD nekonfidenciali versija ir (arba) Komisijos dokumentų šioje byloje sąrašo nekonfidenciali versija neegzistuoja, pripažinti, kad Komisija neteisėtai neparengė ir ieškovei neperdavė 2013 m. gruodžio 4 d. savo sprendimo kartelių byloje AT/39914 – EIRD nekonfidencialios versijos ir (arba) dokumentų šioje byloje sąrašo nekonfidencialios versijos,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dešimčia pagrindų.

Pirmasis ieškinio pagrindas: pagrindinės teisės į veiksmingą teisminę apsaugą ir pagrindinės teisės į gerą administravimą ir motyvų pateikimą pažeidimas, nes ginčijamas sprendimas nemotyvuotas

Antrasis ieškinio pagrindas: teisės į veiksmingą teisminę apsaugą ir teisės būti informuotam apie teisių gynimo priemones pažeidimas, nes nebuvo pranešta apie galimas teisių gynimo priemones

Trečiasis ieškinio pagrindas: Reglamento (EB) Nr. 1049/20011 4 straipsnio 2 dalies trečios įtraukos pažeidimas

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmos įtraukos pažeidimas

Penktasis ieškinio pagrindas: Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pažeidimas

Šeštasis ieškinio pagrindas: Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 3 dalies antros pastraipos pažeidimas

Septintasis ieškinio pagrindas: pagrindinės teisės susipažinti su dokumentais pažeidimas

Aštuntasis ieškinio pagrindas: pagrindinės teisės susipažinti su dokumentais ir proporcingumo principo pažeidimas, nes nesuteikta teisė bent iš dalies susipažinti su dokumentais, su kuriais prašyta leisti susipažinti.

Devintasis ieškinio pagrindas: SESV 101 straipsnio pažeidimas, nes praktiškai ieškovei užkirstas kelias įvertinti galimybę pareikalauti žalos atlyginimo pagal kartelių teisės aktus ir prireikus pateikti tokius reikalavimus

Dešimtasis alternatyviai pateiktas ieškinio pagrindas: ieškovės teisės susipažinti su Komisijos sprendimo kartelių byloje AT/39914 – EIRD nekonfidencialia versija ir Komisijos dokumentų šioje byloje sąrašu pažeidimas (Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 ir Reglamento (EB) Nr. 1/20032 30 straipsnio 2 dalis).

Tokiomis aplinkybėmis ieškovė teigia, kad neįvykdytos Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintų išimčių, kuriomis būtų galima pateisinti dokumentų, su kuriais ieškovė prašo leisti susipažinti, neatskleidimą, taikymo sąlygos.

____________

1 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).

2 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).