Language of document :

Prasība, kas celta 2015. gada 2. novembrī – Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Komisija

(lieta T-611/15)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melzungena, Vācija) (pārstāvji – E. Wagner un H. Hoffmeyer, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2015. gada 3. septembra lēmumu procedūrā 2015/4023, ar ko prasītājai pilnībā tika liegta piekļuve Komisijas 2013. gada 4. decembra lēmuma karteļa lietā AT/39914 – EIRD nekonfidenciālajai versijai un Komisijas šīs procedūras dokumentu satura rādītājam, pilnībā vai, pakārtoti, vismaz tiktāl, ciktāl Komisija ir liegusi piekļuvi tai šī lēmuma nekonfidenciālās versijas vai satura rādītāja daļai, kuras konfidencialitāti lēmuma adresāti uzņēmumi nav izvirzījuši vai vairs nav izvirzījuši;

pakārtoti, gadījumā, ja Komisijas 2015. gada 3. septembra lēmumu procedūrā 2015/4023, ar ko prasītājai pilnība tika liegta piekļuve Komisijas 2013. gada 4. decembra lēmuma karteļa lietā AT/39914 – EIRD nekonfidenciālajai versijai un Komisijas šīs procedūras dokumentu satura rādītājam, tādēļ un tiktāl neatceļ, jo un ciktāl Komisijas 2013. gada 4. decembra lēmuma karteļa lietā AT/39914 – EIRD un/vai šīs procedūras dokumentu satura rādītāja nekonfidenciālā versija nepastāv, konstatēt, ka Komisija ir pieļāvusi prettiesisku bezdarbību, nesagatavojot un prasītājai nenosūtot sava 2013. gada 4. decembra lēmuma karteļa lietā AT/39914 – EIRD un/vai šīs procedūras dokumentu satura rādītāja nekonfidenciālās versijas;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības atbalstam prasītāja izvirza desmit pamatus.

Pirmais pamats: pamattiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, kā arī tiesību uz labu pārvaldību un tiesību uzzināt pamatojumu pārkāpums, nesniedzot apstrīdētā lēmuma pamatojumu.

Otrais pamats: pamattiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā un tiesību tikt informētam par pārsūdzības iespējām pārkāpums pārsūdzības iespēju nenorādīšanas dēļ.

Trešais pamats: Regulas (EK) Nr. 1049/2001 1 4. panta 2. punkta trešā ievilkuma pārkāpums.

Ceturtais pamats: Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta pirmā ievilkuma pārkāpums.

Piektais pamats: Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 3. punkta 1. apakšpunkta pārkāpums.

Sestais pamats: Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 3. punkta 2. apakšpunkta pārkāpums.

Septītais pamats: pamattiesību piekļūt dokumentiem pārkāpums.

Astotais pamats: pamattiesību piekļūt dokumentiem un samērīguma principa pārkāpums, nesniedzot vismaz daļēju piekļuvi aktiem, kuriem tika lūgts ļaut piekļūt.

Devītais pamats: LESD 101. panta pārkāpums, praktiski liedzot prasītājai noskaidrot karteļu tiesībās paredzētās zaudējumu atlīdzības iespējas un attiecīgi izvirzīt šādus prasījumus.

Desmitais, pakārtoti izvirzītais pamats: pārkāptas prasītājas tiesības uz to, lai tiktu izveidotas Komisijas lēmuma karteļu lietā AT/39914 – EIRD un Komisijas dokumentu šajā lietā satura rādītāja nekonfidencialās versijas (Regula (EK) Nr. 1049/2001 un Regulas (EK) Nr. 1/2003 2 30. panta 2. punkts).

Šajā ziņā prasītāja norāda, ka nav izpildīti priekšnosacījumi, lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. un3. punkta izņēmuma noteikumus, kas varētu pamatot piekļuves atteikšanu prasītājas pieprasītajiem dokumentiem

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 43. lpp.).

2 Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 1. lpp.).