Language of document : ECLI:EU:T:2016:643

Rettens kendelse (Niende Afdeling) af 26. oktober 2016 –
Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mod Kommissionen

(Sag T-611/15)

»Annullations- og passivitetssøgsmål – aktindsigt – forordning (EF) nr. 1049/2001 – om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 101 og EØS-aftalens artikel 53 – afslag – fornyet anmodning – annullationspåstand – ingen bekræftende retsakt – formaliteten – passivitetssøgsmål – afvisning«

1.                     Annullationssøgsmål – akter, der kan være genstand for søgsmål – begreb – akter, der fremkalder bindende retsvirkninger – afgørelse, der bekræfter afslag på aktindsigt efter en anmodning indgivet på vegne af tredjemand, idet denne allerede var blevet nægtet aktindsigt i de dokumenter, som var omfattet af den nævnte afgørelse – ingen elementer, der gør det muligt at anse sagsøgeren for at være adressat for den afgørelse, der blev truffet i den første procedure – den anfægtede retsakts ikke bekræftende karakter – formaliteten (art. 263 TEUF; Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1049/2001, art. 4, stk. 1-3 og stk. 7) (jf. præmis 25-29, 35-38, 45-51, 60 og 61)

2.                     Passivitetssøgsmål – opfordring til institutionen – foreligger ikke – afvisning (art. 265 TEUF og 2 TEUF) (jf. præmis 67-70)

Sagens genstand

Dels en påstand støttet på artikel 263 TEUF om annullation af Kommissionens afgørelse af 3. september 2015, hvorved sagsøgeren meddeles afslag på aktindsigt i den ikke-fortrolige udgave af Kommissionens afgørelse af 4. december 2013 om en procedure efter artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 [sag AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) – forligsprocedure], og i indholdsfortegnelsen til de administrative sagsakter i denne procedure, dels en påstand støttet på artikel 265 TEUF om, at det fastslås, at Kommissionen ulovligt har undladt at udarbejde en ikke-fortrolig udgave af afgørelse C(2013) 8512 final og indholdsfortegnelsen til denne procedure.

Konklusion

1)

Passivitetspåstanden afvises.

2)

I øvrigt forkastes formalitetsindsigelsen.

3)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.