Language of document :

Rettens dom af 5. februar 2018 – Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mod Kommissionen

(Sag T-611/15) 1

(Aktindsigt – forordning (EF) nr. 1049/2001 – indholdsfortegnelse til Kommissionens sagsakter vedrørende en procedure i henhold til artikel 101 TEUF – afslag på aktindsigt – begrundelsespligt – forpligtelse til at oplyse om retsmidler – undtagelse vedrørende beskyttelsen af formålet med undersøgelserne – generel formodning for fortrolighed)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melsungen, Tyskland) (ved advokaterne E. Wagner og H. Hoffmeyer)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved F. Clotuche-Duvieusart, L. Wildpanner og A. Buchet, derefter ved F. Clotuche-Duvieusart, A. Buchet og F. Erlbacher og endelig ved F. Clotuche-Duvieusart og A. Buchet, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels en påstand støttet på artikel 263 TEUF om annullation af Kommissionens afgørelse af 3. september 2015, hvorved sagsøgeren meddeltes afslag på aktindsigt i den ikke-fortrolige udgave af Kommissionens afgørelse af 4. december 2013 vedrørende en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 (sag AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) – forligsprocedure), samt i indholdsfortegnelsen til de administrative sagsakter i denne procedure, dels en påstand støttet på artikel 265 TEUF om, at det fastslås, at Kommissionen ulovligt har undladt at udarbejde en ikke-fortrolig udgave af afgørelse C(2013) 8512 final og af indholdsfortegnelsen vedrørende denne procedure

Konklusion

1)    Europa-Kommissionen frifindes.

2)    Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH betaler sagsomkostningerne.

____________

1 EUT C 27 af 25.1.2016.