Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2018 – Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Komisia

(vec T-611/15)1

(„Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Zoznam dokumentov v spise Komisie týkajúcom sa konania o uplatnení článku 101 ZFEÚ – Odmietnutie prístupu – Povinnosť odôvodnenia – Povinnosť informovať o opravných prostriedkoch – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu účelu vyšetrovania – Všeobecná domnienka dôvernosti“)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melsungen, Nemecko) (v zastúpení: E. Wagner a H. Hoffmeyer, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Clotuche-Duvieusart, L. Wildpanner a A. Buchet, neskôr F. Clotuche-Duvieusart, A. Buchet a F. Erlbacher a napokon F. Clotuche-Duvieusart a A. Buchet, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie z 3. septembra 2015, ktorým bol žalobkyni odmietnutý prístup k nedôvernému zneniu rozhodnutia Komisie zo 4. decembra 2013 o uplatnení článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP [vec AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) – Konanie o urovnaní] a k zoznamu dokumentov v administratívnom spise z tohto konania, ako aj návrh podľa článku 265 ZFEÚ na určenie, že Komisia nezákonne opomenula vyhotoviť nedôverné znenie rozhodnutia C(2013) 8512 final a zoznamu dokumentov týkajúceho sa tohto konania

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 27, 25.1.2016.