Language of document : ECLI:EU:T:2018:63

Věc T611/15

Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH

proti

Evropské komisi

„Přístup k dokumentům – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Seznam položek tvořících obsah spisu Komise v řízení podle článku 101 SFEU – Odepření přístupu – Povinnost uvést odůvodnění – Povinnost poučení o opravných prostředcích – Výjimka týkající se ochrany cílů vyšetřování – Obecná domněnka důvěrnosti“

Shrnutí – rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 5. února 2018

1.      Orgány Evropské unie – Právo veřejnosti na přístup k dokumentům – Nařízení č. 1049/2001 – Výjimky z práva na přístup k dokumentům – Odepření přístupu – Povinnost uvést odůvodnění – Dosah – Odkaz na potvrzující rozhodnutí vydané v rámci jiného řízení, s nímž je žadatel seznámen – Přípustnost – Podmínky

(Článek 296 SFEU; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1049/2001, článek 4)

2.      Orgány Evropské unie – Právo veřejnosti na přístup k dokumentům – Nařízení č. 1049/2001 – Povinnost poučit žadatele o opravných prostředcích proti rozhodnutí o odepření přístupu – Nesplnění – Odkaz na potvrzující rozhodnutí vydané v rámci jiného řízení, s nímž je žadatel seznámen – Přípustnost

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1049/2001, čl. 8 odst. 1)

3.      Orgány Evropské unie – Právo veřejnosti na přístup k dokumentům – Nařízení č. 1049/2001 – Výjimky z práva na přístup k dokumentům – Ochrana cílů inspekce, vyšetřování a auditu – Ochrana obchodních zájmů – Použití na správní spisy týkající se řízení o kontrole dodržování pravidel hospodářské soutěže – Obecná domněnka porušení ochrany zájmů přítomných v takovém řízení zpřístupněním určitých dokumentů z takových spisů – Meze

(Článek 101 SFEU; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1049/2001, čl. 4 odst. 2 první a třetí odrážka)

4.      Orgány Evropské unie – Právo veřejnosti na přístup k dokumentům – Nařízení č. 1049/2001 – Výjimky z práva na přístup k dokumentům – Ochrana cílů inspekce, vyšetřování a auditu – Ochrana obchodních zájmů – Použití na správní spisy týkající se řízení o kontrole dodržování pravidel hospodářské soutěže – Obecná domněnka porušení ochrany zájmů přítomných v takovém řízení zpřístupněním určitých dokumentů z takových spisů – Žádost o přístup týkající se pouze části spisu – Absence vlivu

(Článek 101 SFEU; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1049/2001, čl. 4 odst. 2 první a třetí odrážka; nařízení Rady č. 1/2003; nařízení Komise č. 773/2004)

5.      Orgány Evropské unie – Právo veřejnosti na přístup k dokumentům – Nařízení č. 1049/2001 – Výjimky z práva na přístup k dokumentům – Ochrana cílů inspekce, vyšetřování a auditu – Ochrana obchodních zájmů – Použití na správní spisy týkající se řízení o kontrole dodržování pravidel hospodářské soutěže – Obecná domněnka porušení ochrany zájmů přítomných v takovém řízení zpřístupněním určitých dokumentů z takových spisů – Použití na obsahy

(Článek 101 SFEU; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1049/2001, čl. 4 odst. 2 první a třetí odrážka)

6.      Orgány Evropské unie – Právo veřejnosti na přístup k dokumentům – Výjimky z práva na přístup k dokumentům – Převažující veřejný zájem odůvodňující zpřístupnění dokumentů – Pojem – Pokračování v řízení o náhradu škody vzniklé v důsledku porušení pravidel hospodářské soutěže – Vyloučení – Soukromá povaha takového zájmu

(Článek 101 SFEU; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1049/2001, čl. 4 odst. 2)

7.      Orgány Evropské unie – Právo veřejnosti na přístup k dokumentům – Nařízení č. 1049/2001 – Výjimky z práva na přístup k dokumentům – Povinnost poskytnout částečný přístup k údajům nezahrnutým do výjimek – Uplatnění na dokumenty spadající do kategorie zahrnuté obecnou domněnkou o zamítnutí přístupu – Vyloučení

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1049/2001, čl. 4 odst. 6)

1.      Není požadováno, aby odůvodnění vylíčilo všechny relevantní skutkové a právní okolnosti, jelikož otázka, zda odůvodnění aktu splňuje požadavky článku 296 SFEU, musí být posuzována s ohledem nejen na jeho znění, ale také s ohledem na jeho kontext, jakož i s ohledem na všechna právní pravidla upravující dotčenou oblast. V tomto ohledu lze připustit odůvodnění prostřednictvím odkazu. Kromě toho odkaz v aktu na jiný akt musí být posuzován z hlediska článku 296 SFEU a neporušuje povinnost odůvodnění uloženou orgánům Evropské unie.

Pokud jde o rozhodnutí o odepření přístupu k dokumentům, které částečně odkazuje na odůvodnění uvedené v potvrzujícím rozhodnutí vydaném na základě předchozí žádosti o přístup k dokumentům, takovým odkazem nemůže být porušena povinnost uvést odůvodnění, jelikož původní a potvrzující rozhodnutí v prvním řízení byla přijata v kontextu, který byl žadateli znám, jelikož potvrzující rozhodnutí v prvním řízení bylo oznámeno žadateli před podáním jeho žádosti o přístup v druhém řízení a jelikož se žadatel mohl seznámit s důvody odepření přístupu, které byly vůči němu uplatněny, a užitečně je zpochybnit před unijním soudem.

(viz body 31, 32, 35, 37, 38 a 41)

2.      Pokud jde o povinnost orgánu, který zcela či částečně odepřel přístup k dokumentu, poučit žadatele o opravných prostředcích, které má k dispozici, nelze mít za to, že by porušení této povinnosti představovalo protiprávnost, která by mohla vést ke zrušení rozhodnutí o odepření přístupu v tomto ohledu, za okolností, kdy je v daném rozhodnutí odkazováno na odůvodnění uvedené v potvrzujícím rozhodnutí vydaném na základě předchozí žádosti o přístup k dokumentům a kdy se žadatel mohl seznámit s dostupnými opravnými prostředky proti uvedenému rozhodnutí a podat žalobu na neplatnost.

(viz bod 49)

3.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 59–63 a 88)

4.      Pokud jde o obecnou domněnku důvěrnosti použitelnou na dokumenty ze správního spisu Komise týkajícího se řízení podle článku 101 SFEU, může být tato domněnka použitelná bez ohledu na množství dokumentů, kterých se týká žádost o přístup. V tomto ohledu bylo použití obecné domněnky důvěrnosti připuštěno nezávisle na množství dokumentů, kterých se týká žádost o přístup, a to i když je předmětem žádosti jediný dokument. Pro uplatnění obecné domněnky o odepření přístupu je totiž určující kvalitativní kritérium, tj. skutečnost, že se dokumenty vážou k témuž řízení, a nikoli kvantitativní kritérium, tj. velký či malý počet dokumentů, kterých se žádost o přístup týká. Nezávisle na množství dokumentů, které jsou předmětem žádosti o přístup, přístup k dokumentům týkajícím se řízení podle článku 101 SFEU nemůže být poskytnut bez zohlednění týchž přísných pravidel pro nakládání s informacemi získanými či vytvořenými v rámci takového řízení, stanovených v nařízení č. 1/2003 a v nařízení č. 773/2004 o vedení řízení Komise podle článků 101 a 102 SFEU.

Kromě toho obecná domněnka důvěrnosti vztahující se na dokumenty obsažené ve správním spise týkajícím se řízení podle článku 101 SFEU se v zásadě opírá o výklad výjimek z práva na přístup k dokumentům uvedených v článku 4 nařízení č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, který zohledňuje přísná pravidla pro nakládání s informacemi získanými či vytvořenými v rámci takového řízení, stanovená v nařízení č. 1/2003 a v nařízení č. 773/2004 o vedení řízení Komise podle článků 101 a 102 SFEU. Jinými slovy, tato domněnka vychází z předpokladu, že předmětné řízení stanoví zvláštní režim pro přístup k dokumentům. Existence takového režimu umožňuje domnívat se, že zpřístupnění takových dokumentů by mohlo v zásadě narušit cíl sledovaný řízením, jehož jsou součástí.

V důsledku toho skutečnost, že dokument, o jehož zpřístupnění je žádáno, je součástí správního spisu týkajícího se řízení podle článku 101 SFEU, postačuje k uplatnění domněnky důvěrnosti dokumentů týkajících se takového řízení, a to nezávisle na množství dokumentů dotčených žádostí.

(viz body 71–74)

5.      V oblasti přístupu veřejnosti k dokumentům, k seznamu položek tvořících obsah správního spisu Komise týkajícího se řízení podle článku 101 SFEU se může vztahovat obecná domněnka odepření přístupu bez ohledu na zvláštní povahu tohoto dokumentu. Obsah je sice dokumentem se zvláštními vlastnostmi v tom smyslu, že nemá samostatnou náplň, neboť je pouze shrnutím obsahu spisu. Je však zaprvé dokumentem organizujícím spis týkající se dotčeného řízení, a je tak součástí souboru s řízením souvisejících dokumentů. Zadruhé je dokumentem představujícím seznam všech dokumentů obsažených ve spise, označuje je a identifikuje. Zatřetí vzhledem k tomu, že obsah odkazuje na každý jednotlivý dokument ve spise, je odrazem všech dokumentů ve spise, jakož i určitých informací týkajících se náplně uvedených dokumentů. Začtvrté obsah umožňuje seznámit se se všemi kroky podniknutými Komisí v řízení týkajícím se kartelových dohod. Seznam položek tvořících obsah spisu ve věci kartelových dohod tedy může obsahovat relevantní a konkrétní informace o obsahu spisu.

Z toho vyplývá, že zveřejnění prvků uvedených v obsahu může stejně jako zpřístupnění samotných dokumentů ohrožovat zájmy chráněné výjimkami stanovenými v čl. 4 odst. 2 první a třetí odrážce nařízení č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v rozsahu, v němž by vedlo k vyzrazení citlivých obchodních informací nebo informací týkajících se probíhajícího šetření třetí osobě.

(viz body 75–77)

6.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 95–99)

7.      Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 110)