Language of document : ECLI:EU:T:2018:63

Asia T-611/15

Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH

vastaan

Euroopan komissio

Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – SEUT 101 artiklan soveltamismenettelyä koskevan komission asiakirja-aineiston sisällysluettelo – Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen – Perusteluvelvollisuus – Velvollisuus ilmoittaa oikeussuojakeinoista – Tutkintatoimien tarkoitusten suojaa koskeva poikkeus – Yleinen luottamuksellisuusolettama

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 5.2.2018

1.      Euroopan unionin toimielimet – Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus N:o 1049/2001 – Poikkeukset oikeudesta tutustua asiakirjoihin – Tutustumisoikeuden epääminen – Perusteluvelvollisuuden laajuus – Saadaan viitata toisessa menettelyssä, josta hakija oli tietoinen, annettuun vahvistavaan päätökseen – Edellytykset

(SEUT 296 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1049/2001 4 artikla)

2.      Euroopan unionin toimielimet – Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus N:o 1049/2001 – Velvollisuus muistuttaa hakijaa tutustumisoikeuden epäämisestä tehtyä päätöstä vastaan käytettävissä olleista oikeussuojakeinoista – Velvollisuuden laiminlyönti – Saadaan viitata toisessa menettelyssä, josta hakija oli tietoinen, annettuun vahvistavaan päätökseen

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 8 artiklan 1 kohta)

3.      Euroopan unionin toimielimet – Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus N:o 1049/2001 – Poikkeukset oikeudesta tutustua asiakirjoihin – Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suoja – Taloudellisten etujen suoja – Soveltaminen hallinnollisiin asiakirjoihin, jotka liittyvät kilpailusääntöjen noudattamisen valvontaa koskeviin menettelyihin – Yleinen olettama, jonka mukaan tiettyjen tällaisiin aineistoihin kuuluvien asiakirjojen sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi tällaisessa menettelyssä kyseessä olevien etujen suojaa – Rajat

(SEUT 101 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja kolmas luetelmakohta)

4.      Euroopan unionin toimielimet – Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus N:o 1049/2001 – Poikkeukset oikeudesta tutustua asiakirjoihin – Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suoja – Taloudellisten etujen suoja – Soveltaminen hallinnollisiin asiakirjoihin, jotka liittyvät kilpailusääntöjen noudattamisen valvontaa koskeviin menettelyihin – Yleinen olettama, jonka mukaan tiettyjen tällaisiin aineistoihin kuuluvien asiakirjojen sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaa tällaisessa menettelyssä kyseessä olevien etujen suojaa – Sillä, että asiakirjapyyntö ei koske kaikkia asiakirja-aineiston asiakirjoja, ei ole merkitystä –

(SEUT 101 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja kolmas luetelmakohta; neuvoston asetus N:o 1/2003; komission asetus N:o 773/2004)

5.      Euroopan unionin toimielimet – Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus N:o 1049/2001 – Poikkeukset oikeudesta tutustua asiakirjoihin – Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suoja – Taloudellisten etujen suoja – Soveltaminen hallinnollisiin asiakirjoihin, jotka liittyvät kilpailusääntöjen noudattamisen valvontaa koskeviin menettelyihin – Yleinen olettama, jonka mukaan tiettyjen tällaisiin aineistoihin kuuluvien asiakirjojen sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaa tällaisessa menettelyssä kyseessä olevien etujen suojaa – Soveltaminen sisällysluetteloihin

(SEUT 101 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja kolmas luetelmakohta)

6.      Euroopan unionin toimielimet – Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin – Poikkeukset oikeudesta tutustua asiakirjoihin – Ylivoimainen yleinen etu, joka edellyttää asiakirjojen sisältämien tietojen ilmaisemista – Käsite – Kilpailusääntöjen rikkomisesta aiheutuneen vahingon korvaamista koskevan kanteen nostaminen jää sen ulkopuolelle – Tällainen intressi on luonteeltaan yksityinen

(SEUT 101 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohta)

7.      Euroopan unionin toimielimet – Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus N:o 1049/2001 – Poikkeukset oikeudesta tutustua asiakirjoihin – Velvollisuus myöntää osittainen tutustumisoikeus niiden asiakirjojen osalta, joita poikkeukset eivät koske – Ei sovelleta asiakirjaryhmään, jota koskee yleinen olettama asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epäämisestä

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 6 kohta)

1.      Perusteluissa ei tarvitse esittää kaikkia asiaan liittyviä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, sillä tutkittaessa sitä, täyttävätkö toimen perustelut kyseisen SEUT 296 artiklan mukaiset vaatimukset, on otettava huomioon sen sanamuodon lisäksi myös asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussäännöt. Tältä osin viittauksen muodossa esitetyt perustelut voivat olla hyväksyttyjä. Lisäksi toimessa tehtyä viittausta erilliseen toimeen on arvioitava SEUT 296 artiklan valossa ja viittauksen käyttämisellä ei jätetä noudattamatta Euroopan unionin toimielimille asetettua perusteluvelvollisuutta.

Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden epäämisestä tehdystä sellaisesta päätöksestä, jossa viitataan osaksi aikaisemman asiakirjapyynnön jälkeen annetussa vahvistavassa päätöksessä oleviin perusteluihin, on todettava, ettei sillä voida loukata perusteluvelvollisuutta, koska ensimmäisessä menettelyssä annettu alkuperäinen päätös ja siinä annettu vahvistava päätös ovat syntyneet kantajalle tutussa asiayhteydessä ja ensimmäisessä menettelyssä annettu vahvistava päätös on saatettu hakijan tietoon ennen kuin tämä oli esittänyt asiakirjapyyntönsä toisessa menettelyssä ja hakija pystyi niiden perusteella saamaan selville ne sitä vastaan käytetyt syyt, joiden perusteella tutustumisoikeus evättiin, ja riitauttamaan ne tehokkaasti unionin tuomioistuimissa.

(ks.31, 32, 35, 37, 38 ja 41 kohdat)

2.      Sellaiselle toimielimelle, joka kokonaan tai osittain kieltäytyy antamasta pyydettyä asiakirjaa tutustuttavaksi, asetetusta velvollisuudesta viitata hakijan käytettävissä oleviin oikeussuojakeinoihin, ei voida käsiteltävän tapauksen olosuhteissa, kun kyseisessä päätöksessä viitattiin sellaisessa vahvistavassa päätöksessä oleviin perusteluihin, joka oli annettu aikaisemman asiakirjapyynnön jälkeen ja hakija pystyi saamaan kyseistä päätöstä vastaan käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista tiedon ja nostamaan kyseessä olevan kumoamiskanteen, katsoa, että tämän velvollisuuden rikkominen olisi sellainen lainvastaisuus, joka johtaisi tutustumisoikeuden epäämisestä tehtyä päätöksen kumoamiseen tältä osin.

(ks. 49 kohta)

3.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 59-63 kohta ja 88 kohta)

4.      SEUT 101 artiklan soveltamismenettelyä koskevaan hallinnolliseen asiakirja-aineistoon sisältyviin asiakirjoihin sovellettavaa yleisestä luottamuksellisuusolettamaa voidaan soveltaa siitä riippumatta, kuinka monta asiakirjaa asiakirjapyyntö koskee. Yleisten luottamuksellisuusolettamien soveltaminen on hyväksytty siitä riippumatta, kuinka monta asiakirjaa asiakirjapyyntö koskee, ja jopa silloin, kun pyyntö koskee vain yhtä ainoaa asiakirjaa. Tutustumisoikeuden epäämistä koskevan yleisen olettaman soveltamisen peruste on nimittäin laadullinen eli se, että asiakirjat liittyvät samaan menettelyyn, eikä määrällinen eli se, kuinka suureen asiakirjojen määrään asiakirjapyyntö kohdistuu.      Riippumatta siitä, kuinka monta asiakirjaa asiakirjapyyntö koskee, oikeutta tutustua SEUT 101 artiklan soveltamismenettelyn asiakirjoihin ei nimittäin voida myöntää ottamatta huomioon samoja tiukkoja sääntöjä, joita SEUT 101 ja SEUT 102 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta annetuissa asetuksissa N:o 1/2003 ja N:o 773/2004 säädetään tällaisen menettelyn yhteydessä saatujen tai vahvistettujen tietojen käsittelylle.

Sitä paitsi SEUT 101 artiklan soveltamismenettelyn hallinnolliseen asiakirja-aineistoon sisältyviin asiakirjoihin sovellettava yleinen luottamuksellisuusolettama perustuu pääasiallisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklassa säädettyjen asiakirjajulkisuuden poikkeusten tulkintaan, jossa on otettava huomioon tiukat säännöt, joita SEUT 101 ja SEUT 102 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta annetuissa asetuksissa N:o 1/2003 ja N:o 773/2004 säädetään tällaisen menettelyn yhteydessä saatujen tai vahvistettujen tietojen käsittelylle. Toisin sanoen tämä olettama perustuu lähtökohtaan, jonka mukaan kyseisessä menettelyssä vahvistetaan erityinen järjestelmä asiakirjojen tutustuttaviksi saamiselle. Tällaisen järjestelmän olemassaolon perusteella voidaan olettaa, että lähtökohtaisesti näiden asiakirjojen sisältämien tietojen ilmaiseminen voisi vahingoittaa menettelyn, johon asiakirjat kuuluvat, tarkoitusta.

Näin ollen käsiteltävässä tapauksessa se tosiseikka, että asiakirja, jonka sisältämien tietojen ilmaisemista pyydetään, kuuluu SEUT 101 artiklan soveltamismenettelyä koskevaan asiakirja-aineistoon, riittää oikeuttamaan sen, että sovelletaan tällaista menettelyä koskevien asiakirjojen yleistä luottamuksellisuusolettamaa, siitä riippumatta, kuinka monta asiakirjaa pyyntö koskee.

(ks. 71-74 kohta)

5.      Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden alalla SEUT 101 artiklan soveltamismenettelyyn liittyvän komission hallinnollisen asiakirja-aineiston sisällysluettelo voi kuulua yleisen luottamuksellisuusolettaman alaan tämän asiakirjan erityisestä luonteesta riippumatta. On totta, että sisällysluettelo on asiakirja, jolla on erityisiä ominaisuuksia sikäli, että sillä ei ole omaa sisältöä, koska siinä ainoastaan laaditaan tiivistelmä asiakirja-aineiston sisällöstä. Se on kuitenkin ensinnäkin asiakirja, jolla järjestetään kyseistä menettelyä koskeva asiakirja-aineisto ja joka kuuluu siten menettelyyn liittyvien asiakirjojen kokonaisuuteen. Toiseksi se on asiakirja, jossa luetteloidaan, nimetään ja yksilöidään kaikki asiakirja-aineistoon sisältyvät asiakirjat. Kolmanneksi sisällysluettelo antaa siitä syystä, että siinä viitataan jokaiseen asiakirja-aineistoon sisältyvään asiakirjaan, kuvan asiakirja-aineiston asiakirjakokonaisuudesta ja tuo esiin tiettyjä tietoja näiden asiakirjojen sisällöstä. Neljänneksi sisällysluettelon perusteella on mahdollista nähdä kaikki komission kartellimenettelyssä suorittamat toimenpiteet. Näin ollen kartelleja koskevan asiakirja-aineiston sisällysluetteloon voi sisältyä merkityksellisiä ja täsmällisiä tietoja asiakirja-aineiston sisällöstä.

Tästä seuraa, että sisällysluetteloon sisältyvien seikkojen ilmoittamisella voidaan – samoin kuin varsinaisten asiakirjojen sisältämien tietojen ilmaisemisella – vahingoittaa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetuilla poikkeuksilla suojeltuja etuja varsinkin silloin, jos se johtaa siihen, että kolmannen tietoon annetaan arkaluonteisia kaupallisia tietoja tai tietoja käynnissä olevasta tutkinnasta.

(ks. 75-77 kohta)

6.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 95-99 kohta)

7.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 110 kohta)