Language of document : ECLI:EU:T:2018:63

Zadeva T611/15

Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH

proti

Evropski komisiji

„„Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Kazalo spisa Komisije v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU – Zavrnitev dostopa – Obveznost obrazložitve – Obveznost obveščanja o pravnih sredstvih – Izjema v zvezi z varstvom namena preiskave – Splošna domneva zaupnosti“

Povzetek – Sodba Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 5. februarja 2018

1.      Institucije Evropske unije – Pravica javnosti do dostopa do dokumentov – Uredba št. 1049/2001 – Izjeme od pravice dostopa do dokumentov – Zavrnitev dostopa – Obveznost obrazložitve – Obseg – Napotitev na potrdilno odločbo, izdano v okviru drugega postopka, s katerim je vlagatelj prošnje seznanjen – Dopustnost – Pogoji

(člen 296 PDEU; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1049/2001, člen 4)

2.      Institucije Evropske unije – Pravica javnosti do dostopa do dokumentov – Uredba št. 1049/2001 – Obveznost, da se vlagatelja prošnje opozori na pravna sredstva zoper odločbo o zavrnitvi dostopa – Nespoštovanje – Napotitev na potrdilno odločbo, izdano v okviru drugega postopka, s katerim je vlagatelj prošnje seznanjen – Dopustnost

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1049/2001, člen 8(1))

3.      Institucije Evropske unije – Pravica javnosti do dostopa do dokumentov – Uredba št. 1049/2001 – Izjeme od pravice dostopa do dokumentov – Varstvo namena inšpekcij, preiskav in revizij – Varstvo poslovnih interesov – Uporaba za upravne spise v zvezi s postopki nadzora nad spoštovanjem pravil o konkurenci – Splošna domneva oslabitve varstva interesov, podanih v tem postopku, zaradi razkritja nekaterih dokumentov iz teh spisov – Meje

(člen 101 PDEU; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1049/2001, člen 4(2), prva in tretja alinea)

4.      Institucije Evropske unije – Pravica javnosti do dostopa do dokumentov – Uredba št. 1049/2001 – Izjeme od pravice dostopa do dokumentov – Varstvo namena inšpekcij, preiskav in revizij – Varstvo poslovnih interesov – Uporaba za upravne spise v zvezi s postopki nadzora nad spoštovanjem pravil o konkurenci – Splošna domneva oslabitve varstva interesov, podanih v tem postopku, zaradi razkritja nekaterih dokumentov iz teh spisov – Prošnja za dostop, ki se ne nanaša na celoten spis – Nevplivanje

(člen 101 PDEU; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1049/2001, člen 4(2), prva in tretja alinea; Uredba Sveta št. 1/2003; Uredba Komisije št. 773/2004)

5.      Institucije Evropske unije – Pravica javnosti do dostopa do dokumentov – Uredba št. 1049/2001 – Izjeme od pravice dostopa do dokumentov – Varstvo namena inšpekcij, preiskav in revizij – Varstvo poslovnih interesov – Uporaba za upravne spise v zvezi s postopki nadzora nad spoštovanjem pravil o konkurenci – Splošna domneva oslabitve varstva interesov, podanih v tem postopku, zaradi razkritja nekaterih dokumentov iz teh spisov – Uporaba za kazala

(člen 101 PDEU; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1049/2001, člen 4(2), prva in tretja alinea)

6.      Institucije Evropske unije – Pravica javnosti do dostopa do dokumentov – Izjeme od pravice dostopa do dokumentov – Prevladujoč javni interes, ki upravičuje razkritje dokumentov – Pojem – Vložitev tožbe za povračilo škode, nastale zaradi kršitev pravil o konkurenci – Izključitev – Zasebna narava tega interesa

(člen 101 PDEU; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1049/2001, člen 4(2))

7.      Institucije Evropske unije – Pravica javnosti do dostopa do dokumentov – Uredba št. 1049/2001 – Izjeme od pravice dostopa do dokumentov – Obveznost odobritve delnega dostopa do podatkov, za katere izjeme ne veljajo – Uporaba za dokumente iz kategorije, za katero velja splošna domneva zavrnitve dostopa – Izključitev

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1049/2001, člen 4(6))

1.      V obrazložitvi ni treba podrobno navesti vseh upoštevnih dejanskih in pravnih okoliščin, ker je treba to, ali so z obrazložitvijo izpolnjene zahteve iz člena 296 PDEU, presojati ne le glede na njeno besedilo, ampak tudi glede na njen okvir in vsa pravna pravila, ki urejajo zadevno področje. Glede tega je obrazložitev s sklicevanjem lahko dopustna. Poleg tega je treba sklicevanje v aktu na ločen akt preučiti z vidika člena 296 PDEU in ne pomeni kršitve obveznosti obrazložitve, ki velja za institucije Unije.

Kar zadeva odločbo o zavrnitvi dostopa do dokumentov, ki deloma napotuje na obrazložitev v potrdilni odločbi, izdani po prejšnji prošnji za dostop do dokumentov, ta napotitev ne more kršiti obveznosti obrazložitve, če sta bili prvotna in potrdilna odločba v prvem postopku izdani v okviru, ki je vlagatelju prošnje poznan, če se je vlagatelj prošnje s potrdilno odločbo v prvem postopku seznanil pred vložitvijo prošnje za dostop v drugem postopku ter če se je vlagatelj prošnje lahko seznanil z razlogi za zavrnitev dostopa, ki so bili uporabljeni zanj, in jih učinkovito izpodbijal pred sodiščem Unije.

(Glej točke 31, 32, 35, 37, 38 in 41.)

2.      Kar zadeva obveznost institucije, ki v celoti ali delno zavrne dostop do dokumenta, da vlagatelja prošnje opozori na pravna sredstva, ki so mu na voljo, ni mogoče šteti, da kršitev te obveznosti pomeni takšno nezakonitost, ki lahko povzroči razglasitev ničnosti zavrnilne odločbe v zvezi s tem, če ta odločba vsebuje napotitev na obrazložitev v potrdilni odločbi, izdani po prejšnji prošnji za dostop do dokumentov, in če se je vlagatelj prošnje lahko seznanil s pravnimi sredstvi, ki so na voljo zoper navedeno določbo, in vložil ničnostno tožbo.

(Glej točko 49.)

3.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 59 do 63 in 88.)

4.      Splošno domnevo zaupnosti, ki se uporabi za dokumente upravnega spisa v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU, je mogoče uporabiti ne glede na število dokumentov, ki so predmet prošnje za dostop. Glede tega je bila uporaba splošnih domnev zaupnosti dopuščena ne glede na število dokumentov, ki so predmet prošnje za dostop, tudi če se prošnja nanaša samo na en dokument. Za uporabo splošne domneve za zavrnitev je namreč odločilno kvalitativno merilo, in sicer to, da se dokumenti nanašajo na isti postopek, ne pa kvantitativno merilo, torej večje ali manjše število dokumentov, na katere se nanaša prošnja za dostop. Ne glede na število dokumentov, ki so predmet prošnje za dostop, dostopa do dokumentov v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU ni mogoče odobriti, ne da bi se upoštevala stroga pravila o ravnanju s podatki, ki so bili pridobljeni ali ugotovljeni v okviru takega postopka, določena v uredbah št. 1/2003 in 773/2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 101 in 102 PDEU.

Poleg tega splošna domneva zaupnosti, ki se uporablja za dokumente iz upravnega spisa v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU, v bistvu temelji na razlagi izjem od pravice dostopa do dokumentov, določenih v členu 4 Uredbe št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, pri kateri se upoštevajo stroga pravila o ravnanju s podatki, ki so bili pridobljeni ali ugotovljeni v okviru takega postopka, določena v uredbah št. 1/2003 in 773/2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 101 in 102 PDEU. Povedano drugače, ta domneva temelji na premisi, da zadevni postopek določa posebno ureditev za dostop do dokumentov. Na podlagi te ureditve je mogoče domnevati, da razkritje takih dokumentov načeloma lahko škoduje ciljem, katerim sledi postopek, na katerega se nanašajo.

Zato to, da dokument, katerega razkritje se zahteva, spada v upravni spis v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU, zadošča za to, da je uporaba splošne domneve zaupnosti dokumentov v zvezi s tem postopkom upravičena, in to ne glede na število dokumentov, na katere se prošnja nanaša.

(Glej točke od 71 do 74.)

5.      Na področju dostopa javnosti do dokumentov je kazalo upravnega spisa Komisije v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU lahko krito s splošno domnevo za zavrnitev dostopa, ne glede na posebno naravo tega dokumenta. Drži sicer, da je kazalo dokument s posebnimi značilnostmi, saj nima lastne vsebine, ker samo povzema vsebino spisa. Vendar gre, prvič, za dokument, s katerim se organizira spis v zvezi z zadevnim postopkom in ki je tako del sklopa dokumentov v zvezi s tem postopkom. Drugič, gre za dokument, ki vsebuje seznam vseh dokumentov v spisu, v katerem so ti naslovljeni in identificirani. Tretjič, ker je v kazalu napotitev na posamezni dokument v spisu, gre za dokument, ki odraža vse dokumente v spisu in nekatere informacije v zvezi z vsebino navedenih dokumentov. Četrtič, kazalo omogoča vpogled v vse ukrepe, ki jih je Komisija izvedla v postopku v zvezi z omejevalnimi sporazumi. Tako lahko kazalo spisa v zadevi v zvezi z omejevalnimi sporazumi vsebuje upoštevne in natančne informacije v zvezi z vsebino spisa.

Iz tega izhaja, da posredovanje elementov kazala lahko enako kot razkritje samih dokumentov škoduje interesom, ki so varovani z izjemami iz člena 4(2), prva in tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, če se s tem tretji seznani z občutljivimi poslovnimi informacijami ali z informacijami o preiskavi, ki je v teku.

(Glej točke od 75 do 77.)

6.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 95 do 99.)

7.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 110.)