Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 28 lutego 2013 r. – Pepi przeciwko ERCEA

(Sprawa F-33/12)1

(Służba publiczna – Personel kontraktowy – Personel kontraktowy do zadań pomocniczych – Zatrudnianie – Zaszeregowanie przy zatrudnieniu – Artykuł 3a, art. 3b i art. 86 WZIPW – ERCEA – Wewnętrzne przepisy dotyczące zaszeregowania personelu kontraktowego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jean Pepi (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) (przedstawiciele: M. Oliván Avilés i G. Bambara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia częściowej nieważności umowy zawartej przez stronę skarżącą z ERCEA w zakresie, w jakim została ona zaszeregowana do grupy AD10.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna.J. Pepi pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.Rada Unii Europejskiej, występująca w charakterze interwenienta, pokrywa własne koszty.