Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-34/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o niedopuszczeniu strony skarżącej do udziału w testach w ramach konkursu EPSO/AD/207/11.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji komisji konkursu ogólnego EPSO/AD/207/11 z dnia 3 grudnia 2011 r. o oddaleniu wniosku strony skarżącej o ponowne zbadanie jej kandydatury, przedstawionego w następstwie decyzji wspomnianej komisji konkursowej o niezaproszeniu strony skarżącej do etapu oceny zintegrowanej, notyfikowanej stronie skarżącej pismem EPSO z dnia 26 lipca 2011 r.;

zasądzenie od Komisji na rzecz strony skarżącej kwoty 10000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną w wyniku zaskarżonej decyzji;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.