Language of document :

Жалба, подадена на 7 март 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-32/12)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на мълчаливия отказ на Комисията да възстанови една четвърт от съдебните разноски, направени от жалбоподателя по дело F-56/09, Marcuccio/Комисия, която ответникът е осъден да заплати със съдебното решение от 9 юни 2011 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени отхвърлянето от страна на Комисията или за което при всички положения тя е отговорна, независимо от неговата форма и от това дали е частично или пълно, на претенциите от искането на жалбоподателя от 4 януари 2011 г.,

да се отмени, доколкото е необходимо, решението, независимо от неговата форма, с което се отхвърля жалбата от 20 юли 2011 г., подадена от жалбоподателя срещу решението за отхвърляне на искането от 4 януари 2011 г.,

да се установи, доколкото е необходимо, че като е пропуснала и да изрази изрична позиция по искането от 4 януари 2011 г., Комисията незаконосъобразно се е въздържала да приеме мерките за изпълнение на решението на Общия съд от 9 юни 2010 г. по дело F-56/09, Marcuccio/Комисия, и по-специално на точка 4 от диспозитива на това съдебно решение,

да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя сумата от 3 174,87 EUR, върху която при неизплащане се начисляват лихви в полза на жалбоподателя с годишен лихвен процент 10 % и с годишна капитализация, считано от утре и до деня на плащането на горепосочената сума,

да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя сумата от 10 EUR на ден за всеки следващ ден, считано от утре и ad infinitum, през който продължава пропускът от страна на Комисията да изплати на жалбоподателя горепосочената сума от 3 174,87 EUR, или поне да изрази изрична позиция по искането от 4 януари 2011 г., като сумата от 10 EUR трябва да бъде изплатена при изтичането на самия ден — в противен случай върху нея се начисляват лихви в полза на жалбоподателя в размер на 10 % годишно и с годишна капитализация, считано от деня, следващ деня, в който е трябвало да бъде извършено посоченото плащане и до деня, в който то бъде извършено,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.