Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-32/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Komisji o niedokonaniu zwrotu jednaj czwartej kosztów postępowania poniesionych przez skarżącego w sprawie F-56/09 Marcuccio przeciwko Komisji, który został zasądzony od strony pozwanej wyrokiem z dnia 9 czerwca 2011 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji, wydanej przez Komisję lub w każdym razie jej przypisywalnej, o oddaleniu, bez względu na to jaką przybrało ono formę i czy miało charakter częściowy lub całkowity, żądań skarżącego zawartych w jego wniosku z dnia 4 stycznia 2011 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na to jaką przybrała ono formę, o oddaleniu zażalenia z dnia 20 lipca 2011 r., wniesionego przez skarżącego na decyzję o oddaleniu wniosku z dnia 4 stycznia 2011 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie, że Komisja, również poprzez niezajęcie stanowiska w przedmiocie wniosku z dnia 4 stycznia 2011 r. bezprawnie zaniechała przyjęcia środków wykonujących wyrok SSP z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie F-56/09 Marcuccio przeciwko Komisji a w szczególności pkt 4 sentencji tego wyroku;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 3174,87 EUR, z którą to kwotą w razie niedokonania jej zapłaty będą wiązać się odsetki w wysokości 10 % rocznie z coroczną kapitalizacją naliczane od następnego dnia po wniesieniu skargi do dnia rzeczywistego dokonania zapłaty;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 10 EUR/dzień za każdy kolejny dzień zaniechania zapłaty na rzecz skarżącego kwoty 3174,87 EUR, o której mowa powyżej, poczynając od następnego dnia po wniesieniu skargi, tudzież za każdy kolejny dzień niezajęcia stanowiska w przedmiocie wniosku z dnia 4 stycznia 2011 r., która ta kwota 10 EUR powinna zostać wpłacona wspomnianego dnia a jeśli nie zostanie to będą się z nią wiązać odsetki w wysokości 10 % rocznie z coroczną kapitalizacją naliczane od następnego dnia po dniu, w którym zapłata miała zostać dokonana aż do dnia jej rzeczywistego dokonania;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.