Language of document : ECLI:EU:F:2013:27

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

28 päivänä helmikuuta 2013

Asia F‑33/12

Jean Pepi

vastaan

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Avustavia tehtäviä hoitavat sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokan määrittäminen palvelukseen otettaessa – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a, 3 b ja 86 artikla – ERCEA – Sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaluokan määrittämistä koskevat sisäiset säännöt

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Jean Pepi vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston (ERCEA) kanssa 3.10.2011 allekirjoitetun sopimuksen siltä osin kuin hänen palkkaluokakseen määritettiin tehtäväryhmän III palkkaluokka 10, taso 1, ja velvoittamaan ERCEA:n korvaamaan hänelle aiheutunut vahinko.

Ratkaisu: Kanne hylätään selvästi perusteettomana. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan ERCEA:n oikeudenkäyntikulut. Väliintulija Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan

Tiivistelmä

Virkamiehet – Yhdenvertainen kohtelu – Eri toimihenkilöryhmien erilainen kohtelu henkilöstösääntöjen mukaisten takeiden ja sosiaaliturvaetuuksien osalta – Syrjintää ei ole todettu

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a ja 3 b artikla; neuvoston direktiivi 1999/70)

Koska unionin lainsäätäjä voi vapaasti perustaa uusia toimihenkilöryhmiä, jotka vastaavat unionin hallinnon hyväksyttäviä tarpeita, henkilöstösäännöissä olevia eroja unionin palveluksessa olevien eri henkilöstöryhmien osalta joko sillä perusteella, että he ovat virkamiehiä, tai sillä perusteella, että he kuuluvat muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisiin eri toimihenkilöryhmiin, ei voida kyseenalaistaa, sillä näiden kaikkien ryhmien määritelmä vastaa unionin hallinnon hyväksyttäviä tarpeita sekä niiden pysyvien tai tilapäisten tehtävien luonnetta, joita asianomaisen on hoidettava. Näin ollen syrjintänä ei voida pitää sitä, että tietyillä unionin palveluksessa olevien henkilöiden ryhmillä on työsuhteen kestoa koskevia takeita tai taloudellisia etuuksia, joita ei myönnetä muille ryhmille.

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklassa tarkoitettujen sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja kyseisten palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklassa tarkoitettujen avustavia tehtäviä hoitavien sopimussuhteisten toimihenkilöiden erilaiset työsuhteen ehdot oikeuttavat sen, että niihin sovelletaan erilaista palkkaluokitusta ja näin ollen eri palkkatasoa. Työsuhteen suhteellinen epävarmuus voi siten oikeuttaa sen, että avustavia tehtäviä hoitavien sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaluokka määritetään korkeammaksi kuin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelusuhteen ehtojen 3 a artiklassa tarkoitettujen sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaluokka. Tästä seuraa, että kysymys ei voi olla epäyhdenvertaisesta kohtelusta edes siinä tapauksessa, että kyseisessä 3 a artiklassa tarkoitettuja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja samaan tehtäväryhmään kuuluvia kyseisessä 3 b artiklassa tarkoitettuja sopimussuhteisia toimihenkilöitä pyydetään hoitamaan samoja tehtäviä ja että näiden kahden sopimussuhteisten toimihenkilöiden ryhmän palvelukseen ottaminen samassa tehtäväryhmässä edellyttää samantasoista tutkintoa tai työkokemusta.

Koska muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklassa tarkoitettujen sopimussuhteisten toimihenkilöiden tilanne ei ole verrattavissa avustavia tehtäviä hoitavien sopimussuhteisten toimihenkilöiden tilanteeseen, kyse ei voi myöskään olla Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annetun direktiivin 1999/70 rikkomisesta.

(ks. 40, 41, 43, 44 ja 58 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 118/82–123/82, Celant ym. v. komissio, 6.10.1983, 22 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑121/97, Ryan v. tilintarkastustuomioistuin, 30.9.1998, 98 ja 104 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑325/09 P, Adjemian ym. v. komissio, 21.9.2011, 83 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen


Virkamiestuomioistuin: asia F‑59/05, De Smedt v. komissio, 19.10.2006, 71 ja 76 kohta; ja asia F-104/06, Arpaillange ym. v. komissio, 12.3.2009, 60, 61 ja 63 kohta