Language of document : ECLI:EU:F:2013:27

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2013 m. vasario 28 d.

Byla F‑33/12

Jean Pepi

prieš

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA)

„Viešoji tarnyba – Sutartininkai – Pagalbiniai sutartininkai – Įdarbinimas – Priskyrimas įdarbinant – KTĮS 3a, 3b ir 86 straipsniai – ERCEA – Sutartininkų priskyrimo vidaus taisyklės“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo J. Pepi prašo panaikinti su Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomąja įstaiga (ERCEA) 2011 m. spalio 3 d. pasirašytą sutartį tiek, kiek pagal ją jis priskirtas prie III pareigų grupės 10 lygio 1 pakopos, ir nurodyti ERCEA atlyginti jam tariamai patirtą žalą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą. Ieškovas padengia savo ir ERCEA bylinėjimosi išlaidas. Į bylą įstojusi Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Vienodas vertinimas – Įvairių tarnautojų kategorijų skirtingas vertinimas, kiek tai susiję su Pareigūnų tarnybos nuostatuose įtvirtintomis garantijomis ir socialinio draudimo išmokomis – Diskriminacijos nebuvimas

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3a ir 3b straipsniai; Tarybos direktyva 1999/70)

Kadangi Sąjungos teisės aktų leidėjas nevaržomas gali kurti naujas tarnautojų kategorijas, jei tai atitinka Sąjungos administracijos teisėtus poreikius, negalima ginčyti įvairių Sąjungos įdarbintų asmenų kategorijų – pareigūnų ar skirtingų kategorijų tarnautojų, kuriems taikomos Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, – statuso skirtumų, nes kiekvienos kategorijos apibrėžimas susijęs su teisėtais Sąjungos administracijos poreikiais ir su nuolatinių ar laikinų užduočių, kurias ji turi atlikti, pobūdžiu. Todėl negali būti laikoma diskriminacija tai, kad tam tikroms Sąjungos įdarbintų asmenų kategorijoms suteikiamos garantijos ir išmokos, kurios nesuteikiamos kitoms kategorijoms.

Konkrečiai kalbant, dėl skirtingų įdarbinimo sąlygų, taikomų sutartininkams pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3a straipsnį ir šių įdarbinimo sąlygų 3b straipsnyje nurodytiems pagalbiniams sutartininkams, pažymėtina, kad jie skirtingai priskiriami prie lygių, todėl jiems taikomi skirtingų lygių atlyginimai. Dėl santykinio nesaugumo darbe pagalbinių sutartininkų priskyrimas gali būti geresnis nei sutartininkų pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3a straipsnį. Iš to matyti, kad klausimas dėl nevienodo vertinimo negali kilti net ir tuomet, kai tai pačiai pareigų grupei priklausantiems sutartininkams pagal 3a straipsnį ir sutartininkams pagal 3b straipsnį paskiriamos vykdyti tos pačios užduotys ir kai iš dviejų tos pačios pareigų grupės sutartininkų kategorijų reikalaujama turėti to paties lygio diplomą arba profesinę patirtį.

Be to, kadangi sutartininkų situacija pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3a straipsnį nepanaši į pagalbinių sutartininkų situaciją, nebekyla klausimas dėl Direktyvos 1999/10 dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis pažeidimo.

(žr. 40, 41, 43, 44 ir 58 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1983 m. spalio 6 d. Sprendimo Celant ir kt. prieš Komisiją, 118/82–123/82, 22 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1998 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Ryan prieš Audito Rūmus, T‑121/97, 98 ir 104 punktai.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2011 m. rugsėjo 21 d. Sprendimo Adjemian ir kt. prieš Komisiją, T‑325/09 P, 83 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. spalio 19 d. Sprendimo De Smedt prieš Komisiją, F‑59/05, 71 ir 76 punktai; 2009 m. kovo 12 d. Sprendimo Arpaillange ir kt. prieš Komisiją, F‑104/06, 60, 61 ir 63 punktai.