Language of document : ECLI:EU:F:2013:112

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhý senát)

9. července 2013

Věc F‑34/12

Annalisa Vacca

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/207/11 – Nepřipuštění k hodnotícím zkouškám – Žádost o přezkum – Chybějící výslovná odpověď – Návrhová žádání směřující ke zrušení, která nevycházejí z žádného specifického žalobního důvodu nebo skutkového či právního argumentu – Nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se A. Vacca domáhá zrušení implicitního rozhodnutí, které podle ní vzniklo vzhledem k tomu, že jí nebyla podána odpověď na žádost o přezkum rozhodnutí výběrové komise v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/207/11, jímž nebyla přijata k účasti na hodnotících zkouškách pro přijímání administrátorů v platové třídě AD 7 v oblasti evropské veřejné správy. Žalobkyně se krom toho domáhá, aby Komisi byla uložena povinnost nahradit nemajetkovou újmu, která jí byla způsobena vyloučením z výběrového řízení a neexistencí výslovné odpovědi na její žádost o přezkum.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá jako zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Soudní řízení – Náklady řízení – Povinnost nést náklady řízení – Zohlednění požadavků ekvity – Uložení náhrady nákladů řízení účastníku řízení, který měl ve věci úspěch

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 87 odst. 2 a článek 88)

2.      Úředníci – Výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení – Zavedení práva uchazečů na přezkum jejich výkonu – Nerespektování tohoto práva Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) – Nesprávný úřední postup, který může zakládat odpovědnost správy

(Listina základních práv Evropské unie, čl. 41 odst. 1)

3.      Řízení – Návrh na zahájení řízení – Odstranění vad – Výzva k předložení zkrácené verze – Podání žaloby, která je totožná s originálem, avšak psaná menším písmem – Nepřípustnost

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 36)

1.      Podle čl. 87 odst. 2 svého jednacího řádu může Soud pro veřejnou službu v souladu s požadavky ekvity rozhodnout, že se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží pouze částečná náhrada nákladů řízení nebo se mu náhrada nákladů řízení neuloží. Podle článku 88 tohoto jednacího řádu lze nicméně účastníkovi uložit, a to i když měl ve věci úspěch, částečnou nebo i úplnou náhradu nákladů, odůvodňuje-li to jeho chování, včetně chování před zahájením řízení. V tomto ohledu může být uložení náhrady nákladů řízení orgánu odůvodněno nedostatkem péče tohoto orgánu během postupu před zahájením soudního řízení.

(viz body 32 a 34)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 5. července 2011, Coedo Suárez v. Rada, F‑73/10, bod 48

2.      Přizná-li oznámení o výběrovém řízení uchazeči v otevřeném výběrovém řízení specifické právo podat žádost o přezkum svého výkonu v případě, že má za to, že Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) nerespektoval ustanovení upravující výběrové řízení nebo že výběrová komise nedodržela ustanovení, kterými se řídí její práce, má uchazeč právo na odpověď, kterou mu je EPSO povinen poskytnout v co možná nejkratší lhůtě. Účelem tohoto práva je zejména zajistit, že vhodný kandidát nebude vyloučen, a zároveň v co největším možném rozsahu zabránit zbytečným stížnostem a žalobám uchazečů, jejichž vyloučení z výběrového řízení se po přezkumu ukáže být plně odůvodněné.

Striktní dodržování specifického práva ze strany EPSO je vyjádřením povinností, které vyplývají ze zásady řádné správy v souladu s čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie. Nerespektování specifického práva uchazeče na to, aby výběrová komise provedla přezkum jeho výkonu, ze strany EPSO přitom může představovat nesprávný úřední postup, který může případně založit nárok uchazeče na náhradu škody.

(viz body 36 a 37)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 18. září 2012, Cuallado Martorell v. Komise, F‑96/09, body 47 a 48

3.      Splnění výzvy k odstranění vad podáním žaloby, která je totožná s originálem, avšak na základě výzvy k předložení zkrácené verze je psána menším písmem, není jen zjevně v rozporu s duchem bodu 8 praktických pokynů pro účastníky řízení, ale ukládá Soudu pro veřejnou službu zbytečnou pracovní zátěž, neboť je nucen zabývat se druhou verzí žaloby, která je totožná s první ve všech bodech.

(viz bod 38)