Language of document : ECLI:EU:F:2013:112

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

9. juuli 2013

Kohtuasi F‑34/12

Annalisa Vacca

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursi EPSO/AD/207/11 teade – Katsetele mittelubamine – Uuesti läbivaatamise taotlus – Selgesõnalise vastuse puudumine – Tühistamisnõuded, mis ei tugine ühelegi õigus- ega faktiväitele või õiguslikule ega faktilisele argumendile – Vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega A. Vacca palub tühistada vaikimisi tehtud otsuse, mis tema arvates tehti vastuse puudumisel tema taotlusele vaadata uuesti läbi avaliku konkursi EPSO/AD/207/11 komisjoni otsus teda mitte lubada osaleda hindamiskatsetel palgaastme AD 7 administraatorite töölevõtmiseks Euroopa avaliku halduse valdkonnas. Hageja palub lisaks mõista komisjonilt välja mittevaralise kahju, mida talle tekitati konkursimenetlusest kõrvaldamise ja tema uuesti lävivaatamise taotlusele selgesõnalise vastuse puudumisega.

Otsus:      Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osalise ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

1.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kandmine – Õigluse nõuete arvessevõtmine –Kohtukulude väljamõistmine kohtumenetluse võitnud poolelt

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 87 lõige 2 ja artikkel 88)

2.      Ametnikud – Konkurss – Konkursiteade – Kandidaatidele nende soorituse uuesti läbivaatamise õiguse kehtestamine – Selle õiguse rikkumine Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) poolt – Ametialane eksimus, mis võib kaasa tuua administratsiooni vastutuse

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikli 41 lõige 1)

3.      Menetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Puuduste kõrvaldamine – Lühendatud versiooni esitamise nõue – Originaaliga identse hagiavalduse esitamine väiksemas kirjas –Lubamatus

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 36)

1.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 kohaselt võib Avaliku Teenistuse Kohus juhul, kui õiglus seda nõuab, otsustada, et kaotaja pool kannab vaid osa kohtukuludest või et ta ei kanna neid üldse. Siiski võidakse kodukorra artikli 88 alusel poolelt, isegi kui asi lahendatakse tema kasuks, kohtukulud tervikuna või osaliselt välja mõista, kui see on õigustatud tema käitumise tõttu, sealhulgas käitumise tõttu enne kohtumenetlust. Sellega seoses võib olla õigustatud kohtukulude väljamõistmine institutsioonilt, kui ta ei ilmutanud kohtueelses menetluses piisavat hoolikust.

(vt punktid 32 ja 34)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 5. juuli 2011, kohtuasi F‑73/10: Coedo Suárez vs. nõukogu (punkt 48).

2.      Kui konkursiteade annab avaliku konkursi kandidaadile eriõiguse esitada tema soorituse uuesti läbivaatamise taotlus juhul, kui ta leiab, et Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) ei järginud konkursimenetlust reguleerivaid sätteid või et konkursikomisjon ei järginud selle tööd reguleerivaid sätteid, siis on kandidaadil õigus saada vastus, mille EPSO peab andma nii kiiresti kui võimalik. Selle õiguse eesmärk on nii selle tagamine, et sobivat kandidaati ei jäetaks välja, kui ka võimaluse korral vältida nende kandidaatide mittevajalikke kaebusi ja hagisid, kelle konkursilt väljajätmine on pärast uuesti läbivaatamist täielikult põhjendatud.

Kandidaadi eriõiguse range järgimine EPSO poolt väljendab kohustusi, mis tulenevad hea halduse põhimõttest vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõikele 1. EPSO poolt kandidaadi sellise eriõiguse rikkumine, mille kohaselt konkursikomisjon vaatab uuesti tema soorituse läbi, võib kujutada endast ametialast eksimust, mis asjakohasel juhul võib tekitada kandidaadile õiguse saada hüvitist.

(vt punktid 36 ja 37)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 18. september 2012, kohtuasi F‑96/09: Cuallado Martorell vs. komisjon (punktid 47 ja 48).

3.      Puuduste kõrvaldamise nõude täitmine nii, et esitatakse hagiavalduse originaaliga identne, kuid väiksemas kirjas koostatud hagiavaldus pärast seda, kui paluti esitada lühendatud versioon, on ilmselgelt vastuolus mitte ainult praktiliste juhiste pooltele punktiga 8, vaid tekitab Avaliku Teenistuse Kohtule ka mittevajaliku töökoormuse, kuna ta peab käsitlema hagiavalduse teist versiooni, mis on igas punktis esimese hagiavaldusega identne.

(vt punkt 38)