Language of document : ECLI:EU:F:2013:112

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 9. júla 2013

Vec F‑34/12

Annalisa Vacca

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konania – Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/207/11 – Nepripustenie na hodnotiace skúšky – Žiadosť o preskúmanie – Neexistencia výslovnej odpovede – Návrhy na zrušenie neopierajúce sa o nijaký právny či skutkový dôvod ani tvrdenie – Neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou A. Vacca navrhuje zrušiť implicitné rozhodnutie, ktoré bolo podľa jej názoru prijaté bez odpovede na jej žiadosť o preskúmanie rozhodnutia výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AD/207/11 nepozvať žalobkyňu na hodnotiace skúšky v rámci prijímania administrátorov do služobného pomeru v platovej triede AD 7 v oblasti európskej verejnej správy; okrem toho návrh žalobkyne, aby Súd pre verejnú službu zaviazal Komisiu na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla v dôsledku vylúčenia z výberového konania a neposkytnutia výslovnej odpovede na jej žiadosť o preskúmanie

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako sčasti zjavne neprípustná a sčasti zjavne nedôvodná. Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Súdne konanie – Trovy konania – Znášanie – Zohľadnenie požiadaviek spravodlivého zaobchádzania – Zaviazanie účastníka konania, ktorý mal vo veci úspech, na náhradu trov konania

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 87 ods. 2 a článok 88)

2.      Úradníci – Výberové konanie – Oznámenie o výberovom konaní – Zavedenie práva uchádzačov na preskúmanie ich výkonov – Nerešpektovanie tohto práva Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO) – Nesprávny služobný postup spôsobilý založiť zodpovednosť administratívy

(Charta základných práv Európskej únie, článok 41 ods. 1)

3.      Konanie – Návrh na začatie konania – Oprava – Výzva na predloženie skrátenej verzie – Podanie žaloby, ktorá je síce totožná s originálom, ale je napísaná menším písmom – Neprípustnosť

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 36)

1.      Podľa článku 87 ods. 2 svojho rokovacieho poriadku môže Súd pre verejnú službu rozhodnúť, ak si to vyžaduje spravodlivé zaobchádzanie, že účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť iba časť trov konania, resp. ho vôbec nemusí zaviazať na náhradu trov konania. Podľa článku 88 tohto rokovacieho poriadku možno účastníka konania, ktorý mal vo veci úspech, zaviazať na náhradu časti alebo celých trov konania, ak to odôvodňuje jeho správanie, vrátane správania pred podaním žaloby. V tejto súvislosti uloženie náhrady trov konania inštitúcii môže byť odôvodnené predovšetkým nedostatkom jej starostlivosti počas konania pred podaním žaloby.

(pozri body 32 a 34)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 5. júla 2011, Coedo Suárez/Rada, F‑73/10, bod 48

2.      Pokiaľ oznámenie o výberovom konaní uchádzačovi vo verejnom výberovom konaní prizná osobitné právo podať žiadosť o preskúmanie jeho výkonov, ak sa domnieva, že Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) nerešpektoval ustanovenia upravujúce výberové konanie alebo že výberová komisia nerešpektovala ustanovenia, ktorými sa riadi jej práca, uchádzač má právo na odpoveď, ktorú mu EPSO musí poskytnúť čo najskôr. Účelom tohto práva je predovšetkým zabezpečiť, že vhodný uchádzač nebude vylúčený, a zároveň v čo najväčšom rozsahu zabrániť zbytočným sťažnostiam a žalobám uchádzačov, ktorých vylúčenie z výberového konania sa po preskúmaní prejaví ako úplne odôvodnené.

Striktné rešpektovanie osobitného práva zo strany EPSO je vyjadrením povinností, ktoré podľa článku 41 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie vyplývajú z riadnej správy vecí verejných. Nerešpektovanie osobitného práva uchádzača na to, aby výberová komisia preskúmala jeho výkony, zo strany EPSO môže predstavovať nesprávny služobný postup, z ktorého môže pre uchádzača prípadne vyplynúť nárok na náhradu škody.

(pozri body 36 a 37)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 18. septembra 2012, Cuallado Martorell/Komisia, F‑96/09, body 47 a 48

3.      Vyhovenie výzve na odstránenie nedostatkov podaním žaloby, ktorá je totožná s originálom, ale v dôsledku výzvy na predloženie skrátenej verzie je napísaná menším písmom, nie je len v zjavnom rozpore so zmyslom bodu 8 praktických pokynov pre účastníkov konania, ale ukladá Súdu pre verejnú službu zbytočnú pracovnú záťaž, pretože je nútený zaoberať sa druhou verziou žaloby, ktorá je vo všetkých bodoch totožná s tou prvou.

(pozri bod 38)