Language of document : ECLI:EU:F:2013:122

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (samosudca)

z 12. júla 2013

Vec F‑32/12

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Článok 34 ods. 1 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby a podpísaná prostredníctvom pečiatky zobrazujúcej podpis advokáta alebo iného spôsobu zobrazenia – Omeškanie s podaním žaloby – Zjavná neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou L. Marcuccio navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie Európskej komisie o zamietnutí jeho žiadosti zo 4. januára 2011, ako aj zaplatiť sumu vo výške 3 174,87 eura, ktorá zodpovedá jednej štvrtine trov konania vynaložených v súvislosti s konaním vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok Súdu pre verejnú službu z 9. júna 2010, Marcuccio/Komisia (F‑56/09), a úrokom z omeškania a penále. Podaniu žaloby poštou predchádzalo zaslanie dokumentu, označeného ako kópia originálu žaloby zaslanej poštou, faxom zo 7. marca 2012

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. L. Marcuccio znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

Abstrakt

Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Vlastnoručný podpis advokáta – Podstatné pravidlo, ktoré sa uplatňuje striktne – Žaloba podaná faxom – Podpis advokáta pripojený prostredníctvom pečiatky alebo iného spôsobu zobrazenia – Dátum doručenia faxu, ktorý nemožno zohľadniť na posúdenie dodržania lehoty na podanie žaloby – Podanie riadne podpísanej žaloby po uplynutí lehoty – Zjavná neprípustnosť žaloby

(Štatút Súdneho dvora, článok 21; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 34 ods. 1; služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 3)

Požiadavka vlastnoručného podpisu na návrhu na začatie konania v zmysle článku 34 ods. 1 prvého pododseku Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu má s cieľom právnej istoty zabezpečiť pravosť žaloby a vylúčiť riziko, že žaloba v skutočnosti nie je dielom autora oprávneného na tento účel. Túto požiadavku preto treba považovať za podstatnú formálnu náležitosť a treba ju uplatňovať striktne, takže následkom jej nedodržania je neprípustnosť žaloby. V tejto súvislosti nepriamy a mechanický spôsob „podpísania“, spočívajúci v pripojení odtlačku pečiatky zobrazujúcej podpis advokáta splnomocneného žalobcom na návrh na začatie konania, neumožňuje sám osebe konštatovať, že predmetné podanie zákonite podpísal sám advokát.

V dôsledku toho sa na žalobe podanej faxom a podpísanej prostredníctvom pečiatky zobrazujúcej podpis advokáta alebo iného spôsobu zobrazenia v rozpore s tým, čo stanovuje článok 34 ods. 1 prvý pododsek rokovacieho poriadku, nenachádza originál podpisu advokáta žalobcu, a preto musí byť vyhlásená za neprípustnú.

Z toho vyplýva, že dátum doručenia toho dokumentu zaslaného faxom nemožno zohľadniť na účely posúdenia, či bola dodržaná lehota na podanie žaloby stanovená v článku 91 ods. 3 služobného poriadku, a že jedinou žalobou, ktorú v tejto súvislosti možno zohľadniť, je tá, ktorá je doručená do kancelárie Súdu pre verejnú službu a na ktorej sa nachádza vlastnoručný podpis advokáta žalobcu.

Keď je táto žaloba doručená do kancelárie po uplynutí lehoty na podanie žaloby, treba ju považovať za oneskorene podanú, čo má teda za následok jej neprípustnosť.

(pozri body 28, 29, 32 a 33)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 23. mája 2007, Parlament/Eistrup, T‑223/06 P, bod 50