Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2014 r. – DM przeciwko BEREC

(Sprawa F-35/12)1

(Służba publiczna – Pracownik kontraktowy – Warunki zatrudnienia – Wstępne badania lekarskie – Artykuł 100 WZIP – Zastrzeżenie lekarskie – Decyzja o zwolnieniu po okresie próbnym – Bezprzedmiotowość żądań skargi o stwierdzenie nieważności – Zastosowanie wobec zainteresowanego zastrzeżenia lekarskiego na etapie zatrudniania go przez inną agencję Unii Europejskiej – Brak wpływu – Umorzenie postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: DM (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, a następnie adwokaci D. Abreau Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi)

Strona pozwana: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (przedstawiciele: M. Chiodi, pełnomocnik, oraz adwokaci D. Waelbroeck, A. Duron)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zastosowania wobec skarżącego zastrzeżenia lekarskiego począwszy od podjęcia przez niego służby oraz decyzji oddalającej zażalenie skarżącego.Sentencja postanowieniaPostępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ponosi swoje koszty postępowania oraz zostaje obciążony kosztami postępowania poniesionymi przez DM.