Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-68/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o rozwiązaniu zawartej ze skarżącą umowy o pracę na czas nieokreślony

Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi o

stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów (zwanego dalej "AHCC") z dnia 30 września 2010 r. rozwiązującej zawartą ze skarżącą umowę o pracę ze na czas nieokreślony;

w razie potrzeby - stwierdzenie nieważności decyzji AHCC z dnia 14 kwietnia 2011 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącą w dniu 23 grudnia 2010 r. zgodnie z art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________