Language of document :

Жалба, подадена на 22 юли 2011 г. - ZZ/Съд на Европейския съюз

(Дело F-71/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: J.-M. Bauler, avocat)

Ответник: Съд на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на атестационния доклад на жалбоподателя за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г. и осъждане на ответника да заплати обезщетение за неимуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени атестационният доклад за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г., а при условията на евентуалност да се отмени оценката от 9 септември 2009 г., определена след отмяната на предишния доклад за същия период,

да се отмени решението от 14 април 2011 г. за отхвърляне на подадената по административен ред жалба,

да се осъди ответникът да заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 50 000 EUR,

да се осъди Съдът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________