Language of document :

Sag anlagt den 22. juli 2011 - ZZ mod Den Europæiske Unions Domstol

(Sag F-71/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat J.-M. Bauler)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Domstol

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007 og en påstand om, at EU-Domstolen tilpligtes at betale et beløb i erstatning for den ikke-økonomiske skade.

Sagsøgerens påstande

Bedømmelsesrapporten for perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007 annulleres, subsidiært annulleres det notat af 9. september 2009, der blev udarbejdet efter, at den tidligere bedømmelsesrapport, der vedrørte samme periode, var blevet annulleret.

Afgørelsen om at meddele afslag på klagen af 14. april 2011 annulleres.

Sagsøgte tilpligtes at betale et beløb på 50 000 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade.

Den Europæiske Unions Domstolen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________