Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 12 януари 2012 г. — Schreiber/Комисия

(Дело F-68/11)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 282, 24.9.2011 г., стр. 52.