Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 17 oktober 2013 – BF/Rekenkamer

(Zaak F-69/11)1

(Openbare dienst – Procedure voor vervulling van ambt van directeur – Rapport van voorselectiecomité – Motivering – Geen – Onrechtmatigheid van aanstellingsbesluit – Voorwaarden)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: BF (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Unie (vertegenwoordigers: T. Kennedy en J. Vermer, gemachtigden, bijgestaan door D. Waelbroeck)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Rekenkamer om verzoeker niet aan te stellen in het ambt van directeur van de directie personeelszaken en om een andere kandidaat in dat ambt aan te stellen

Dictum

De besluiten van 18 november 2010 waarbij de Rekenkamer van de Europese Unie Z heeft aangesteld in het ambt van directeur personeelszaken en de sollicitatie van BF naar dat ambt heeft afgewezen, worden nietig verklaard.

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het verzoek van de Rekenkamer van de Europese Unie om de bijlagen A 7 en A 11 bij het verzoekschrift uit het dossier te verwijderen.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Rekenkamer van de Europese Unie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van BF.

____________

____________

1     PB C 282 van 24.9.2011, blz. 52.