Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 17. októbra 2013 – BF/Dvor audítorov

(vec F-69/11)1

(Verejná služba – Konanie o obsadení pracovného miesta riaditeľa – Správa hodnotiaceho výboru – Odôvodnenie – Nedostatok – Protiprávnosť rozhodnutia o vymenovaní – Podmienky)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: BF (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Dvor audítorov Európskej únie (v zastúpení: T. Kennedy a J. Vermer, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Waelbroeck)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Dvora audítorov o nevymenovaní žalobcu do funkcie riaditeľa riaditeľstva ľudských zdrojov a o vymenovaní iného kandidáta do uvedenej funkcie

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie z 18. novembra 2010, ktorým Dvor audítorov Európskej únie vymenoval pani Z do funkcie riaditeľa riaditeľstva ľudských zdrojov a zamietol kandidatúru BF na túto pozíciu, sa zrušuje.2.    Konanie o návrhu Dvora audítorov Európskej únie vyradiť zo spisu prílohy A 7 a A 11 žaloby sa zastavuje.3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.4.    Dvor audítorov Európskej únie znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil BF.