Language of document : ECLI:EU:F:2012:186

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

12 päivänä joulukuuta 2012

Asia F‑70/11

Giorgio Lebedef

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Vuoden 2008 arviointikierros – Osa-aikainen vapauttaminen ammattiyhdistystoimintaa varten – Arviointikertomus, joka kattaa siinä yksikössä hoidetut tehtävät, johon virkamies on nimitetty – Tilapäisryhmän kuuleminen – Henkilöstösääntöihin perustuva nimeäminen – Ammattiyhdistyksen suorittama nimeäminen – Selvästi täysin perusteeton kanne

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Giorgio Lebedef vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan arviointikertomuksen, joka kattaa ajanjaksolta 1.1.–31.12.2008 siinä yksikössä hoidetut tehtävät, johon hänet on nimitetty.

Ratkaisu: Kanne hylätään, koska se on selvästi perusteeton. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Edustaminen – Osa-aikainen vapauttaminen tehtävistä ammattiyhdistystoimintaa varten – Ammattiyhdistyksen suorittama nimeäminen jäljellä olevan työajan aikana – Hyväksyttävyys – Edellytykset

2.      Virkamiehet – Arviointi – Arviointikertomus – Arvioijien harkintavalta – Tuomioistuinvalvonta – Rajat

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

3.      Virkamiehet – Arviointi – Arviointikertomus – Laatiminen – Menettelysääntöjen rikkominen – Vaikutus arviointikertomuksen pätevyyteen – Edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

1.      Sellaisen virkamiehen, joka on puolet työajastaan vapautettu hoitamasta tehtäviään ammattiyhdistystoimintaa tai henkilöstön edustamista varten, voi ammattiyhdistys lisäksi nimetä jäljellä olevan työajan aikana hoitamaan ammattiyhdistystehtäviä. On kuitenkin tarpeen, että ammattijärjestön tai ammattialajärjestön suorittama nimeäminen on toteutettu selvästi.

Tällaisen ammattiyhdistyksen suorittaman tai henkilöstösääntöihin perustuvan nimeämisen tarkoituksena tai vaikutuksena ei voi olla se, että osa-aikainen vapauttaminen tehtävistä ammattiyhdistystoimintaa tai henkilöstön edustamista varten tosiasiallisesti muuttuu tällaiseksi vapautukseksi koko työajan osalta. Jos hyväksyttäisiin se, että virkamies tai toimihenkilö, jota ei ole vapautettu tehtävistään henkilöstön edustamista varten, käyttää lähes koko työaikansa tai jopa koko työaikansa henkilöstön edustamiseen, jolloin hän käyttää vain pienen osan työajastaan yksikössä, johon hänet on nimitetty, tai ei työskentele siellä lainkaan, tästä seuraisi, että kierrettäisiin järjestelmää, joka on otettu käyttöön komission ja ammattijärjestöjen tai ammattialajärjestöjen välillä tehdyillä eri sopimuksilla, mikä saattaisi asian olosuhteiden mukaan merkitä oikeuden väärinkäyttöä.

(ks. 41 ja 51 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑36/07, Lebedef v. komissio, 7.5.2008 ja asia F‑39/08, Lebedef v. komissio, 7.7.2009, 50 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

2.      Unionin tuomioistuinten arviointikertomusten sisällön osalta harjoittamassa tuomioistuinvalvonnassa rajoitutaan tutkimaan menettelyn säännönmukaisuutta ja tosiseikkojen aineellista paikkansapitävyyttä sekä sitä, ettei asiassa ole tehty ilmeistä arviointivirhettä tai käytetty väärin harkintavaltaa. Virkamiestuomioistuimen ei ole tutkittava sitä, onko hallinnon arviointi virkamiehen ammatillisista taidoista perusteltu, kun se sisältää monitahoisia arvoarvostelmia, joita ei niiden luonteen vuoksi voida tarkistaa objektiivisesti.

(ks. 58 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑80/10, AJ v. komissio, 29.9.2011, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

3.      Jotta menettelysääntöjen rikkominen voisi merkitä sellaista olennaista säännönvastaisuutta, joka voi vaikuttaa riidanalaisen arviointikertomuksen pätevyyteen, edellytetään, että ilman tätä rikkomista kertomuksella olisi voinut olla eri sisältö.

(ks. 63 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑212/97, Hubert v. komissio, 9.3.1999, 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen