Language of document :

Иск, предявен на 5 юни 2007 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-84/06)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

Да се отмени решението, с което се отхвърля искането от 20 юни 2005 г., изпратено от ищеца на 21 юни 2005 г. на Бюрото за разплащания по общата здравноосигурителна схема на Европейската общност;

при необходимост да се отмени списъкът с възстановените разноски от 18 юли 2005 г.;

при необходимост да се отмени мълчаливото решение на органа по назначаването, с което се отхвърля жалбата на ищеца от 23 декември 2005 г.;

да се осъди ответникът да заплати на ищеца допълнителната сума, необходима за покриване на 100% от направените от него медицински разходи, като възстановяване, каквото същият иска съгласно общата здравноосигурителна схема към 20 юни 2005 г., или разликата между вече изплатеното на ищеца обезщетение за медицинските разходи и 100% от направените медицински разходи, т.е сумата от 89,56 EUR, като обезщетение за вредите, произтичащи от противоправното поведение на ответника спрямо ищеца, или такава по-висока или по-ниска сума, каквато Съдът на публичната служба определи по справедливост на едното или на двете от посочените основания;

да се осъди ответникът да заплати на ищеца лихви за забава в размер на 10% годишно, при условията на годишна капитализация, считано от 21 юни 2005 г. до извършване на плащането, или в размера, включително с капитализация, и с началната дата, определени по справедливост от Съда на публичната служба, върху сумата от 89,56 EUR или съответната по-висока или по-ниска сума, определена по справедливост от Съда на публичната служба като възстановяване на допълнителната сума, необходима за покриване на 100% от медицинските разходи;

да се осъди Комисия да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своите доводи ищецът привежда следните три правни основания:

1) Пълна липса на мотиви, дължаща се също и на абсолютното отсъствие на действия по събирането на доказателства, доколкото не било ясно защо Общността не признава на ищеца възстановяването на неговите медицински разходи в размер на 100%, а само частично. Освен това било ясно, че администрацията не е разследвала надлежно случая, свързан с искането на ищеца от 20 юни 2005 г., при необходимост като вземе предвид цялата информация, която той е представил;

2) обективна противоправност, тъй като патологичното състояние на ищеца било от такова естество, че по смисъла и с оглед целите на член 72 от Правилника за персонала за него се пораждало правото на възстановяване на медицинските разходи в размер на 100%;

3) нарушение на задължението за дължима грижа и за добро управление, тъй като от фактите по делото се оказвало, че ответникът не отчел надлежно интересите на ищеца и причинил множество свързани помежду си действия и обстоятелства, които, предвид сериозната им противоправност и значителния период от време, през който са се осъществявали, представлявали нарушение на посочените задължения, от които второто, освен това, е предвидено в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

____________