Language of document :

Sag anlagt den 5. juni 2007 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-84/06)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse, hvorved sagsøgeren fik afslag på den ansøgning, han den 21. juni 2005 tilsendte Afregningskontoret ved den fælles ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Om fornødent annulleres godtgørelsesopgørelsen af 18. juli 2005.

Om fornødent annulleres ansættelsesmyndighedens stiltiende afslag på sagsøgerens klage af 23. december 2005.

    Kommissionen tilpligtes at godtgøre sagsøgeren den resterende del op til 100% af de udgifter til lægebehandling, han har afholdt, idet han den 20. juni 2005 anmodede Fællesskabernes sygeforsikring om at godtgøre ham differencen mellem det beløb, han allerede har fået udbetalt som godtgørelse for udgifter til lægebehandling, og 100%, dvs. 89,56 EUR, eventuelt i form af en erstatning for den skade, han har lidt som følge af Kommissionens ulovlige adfærd, eller et mindre eller større beløb, som Personaleretten finder rimeligt at tilkende ham på andet grundlag.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren morarenter på 10% årligt med renters rente fra den 21. juni 2005, og indtil betaling sker, eller med den rente og fra den dato, Personaleretten anser for rimelig, beregnet af 89,56 EUR, eller et mindre eller større beløb, som Personaleretten finder rimeligt, som godtgørelse op til 100% af udgifterne til lægebehandling.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

1) Der foreligger en fuldkommen mangel på begrundelse og en fuldstændig manglende efterprøvelse, idet det er uforståeligt, hvorfor Kommissionen ikke har villet godtgøre hans udgifter til lægebehandling med 100%, men kun delvist. Det er desuden helt klart, at administrationen ikke behørigt har efterprøvet den relevante praksis i relation til sagsøgerens ansøgning af 20. juni 2005, om nødvendigt ved at tage hensyn til alle de oplysninger, han var fremkommet med.

2) Der foreligger en tilsidesættelse af gældende ret, eftersom sagsøgerens patologiske tilstand er af en sådan karakter, at han i henhold til vedtægtens artikel 72 har ret til at få sine udgifter til lægebehandling godtgjort med 100%.

3) Der er tale om en tilsidesættelse af omsorgsforpligtelsen og forpligtelsen til at iagttage god forvaltningsskik, idet det fremgår af sagens akter, at Kommissionen ikke har taget behørigt hensyn til sagsøgerens interesser og har udfærdiget adskillige retsakter og tilhørende handlinger, der - som følge af deres ulovlige karakter og den langvarige periode, hvorunder de er begået - udgør en tilsidesættelse af disse forpligtelser, hvoraf den sidstnævnte desuden er fastsat i artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

____________