Language of document :

5. juulil 2007 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-84/06)

Kohtumenetluse keel: itaalia.

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega lükati tagasi 20. juuni 2005. aasta taotlus, mille hageja esitas 21. juunil 2005 Euroopa Ühenduse ühise ravikindlustussüsteemi maksubüroole;

tühistada vajalikus ulatuses 18. juuli 2005. aasta teatis kulude hüvitamise kohta;

tühistada vajalikus ulatuses ametisse nimetava asutuse otsus, millega lükati tagasi hageja 23. detsembril 2005 esitatud nõue;

kohustada kostjat tasuma hagejale ravikulude hüvitamiseks täiendav summa, nii, et hüvitis moodustaks 100% kantud ravikuludest, mille hüvitamist taotles hageja ühisest ravikindlustussüsteemist 20. juunil 2005; või siis kohustada kostjat tasuma hagejale kompensatsioonina kostja õigusvastase tegevuse tagajärjel hagejale tekkinud kahju eest summa, mis on võrdne ravikulude hüvitamiseks makstud summa ja ravikulude kogusumma ehk 89,56 euro vahega, või siis mis tahes muu summa, mille tasumist kohus peab õigeks ja õiglaseks, lähtudes mõlemast eelnimetatud nõudest;

kohustada kostjat tasuma hagejale intress 10%-se aastamääraga, alates 21. juunist 2005 kuni nõutud summa tegeliku tasumiseni, või siis määraga ja ajavahemiku eest, mida kohus peab õiglaseks 89,56 euro suuruselt summalt või mis tahes muult summalt, mida kohus peab õiglaseks ja vajalikuks ravikulude 100%-liseks hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma nõuete toetuseks esitab hageja järgmised kolm väidet:

1. põhjenduse täielik puudumine; suutmatus läbi viia uurimist, mistõttu pole võimalik mõista, miks ei hüvitanud ühendus hagejale ravikulusid 100% ulatuses või miks ta hüvitas need üksnes osaliselt. Lisaks on selge, et administratsioon jättis hageja 20. juuni 2005. aasta nõude korralikult ning kõiki hageja esitatud üksikasju arvesse võttes läbi vaatamata.

2. Õigusnormi rikkumine, kuna hageja tervislikust seisundist tulenevalt oli tal personalieeskirjade artikli 72 alusel õigus ravikulude 100%-lisele hüvitamisele;

3. Hoolitsemiskohustuse ja hea halduse tava rikkumine, kuna käesolevast asjast tervikuna selgub, et kostja ei ole seisnud hageja huvide eest ning andis mitmed aktid ning põhjustas kaasnevad asjaolud, mis oma õigusvastasuse ning märkimisväärse ajavahemiku tõttu, mil need eksisteerisid, kujutavad endast eelnimetatud kohustuste rikkumist, kusjuures need kohustused on muu hulgas ette nähtud Euroopa Põhiõiguste hartas.

____________