Language of document :

Žaloba podaná 5. júna 2007 - Marcuccio/Komisia

(vec F-84/06)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie, ktorým bola zamietnutá žiadosť z 20. júna 2005 zaslaná žalobcom 21. júna 2005 likvidačnému oddeleniu Spoločného režimu nemocenského poistenia Európskeho spoločenstva,

zrušiť v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, rozpis náhrady nákladov z 18. júla 2005,

zrušiť v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, implicitné rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu z 23. decembra 2005,

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi zaplatila z titulu náhrady časti príspevku do výšky 100 % za liečebné náklady, ktorých náhradu žiadal od Spoločného režimu 20. júna 2005, alebo z titulu náhrady škody spôsobenej nedovoleným postupom žalovanej voči žalobcovi, rozdiel medzi tým, čo už žalobcovi bolo nahradené z titulu náhrady liečebných nákladov a 100 % liečebných nákladov, teda sumu 89,56 eur prípadne sumu vyššiu alebo nižšiu, ktorú Súd bude považovať za spravodlivú, alebo z oboch týchto titulov,

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi zaplatila úroky z omeškania vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou od 21. júna 2005 do zaplatenia alebo s kapitalizáciou a vo výške, ktorú Súd bude považovať za spravodlivú, zo sumy 89,56 eur prípadne z vyššej alebo nižšej sumy, ktorú Súd bude považovať za spravodlivú, z titulu náhrady príspevku do výšky 100 % za liečebné náklady,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojej argumentácie uvádza tri žalobné dôvody:

1. absolútny nedostatok odôvodnenia, ako aj absolútny nedostatok šetrenia, pretože nie je zrejmé, prečo Spoločenstvo neuznalo žalobcovi náhradu liečebných nákladov do výšky 100 %, ale iba náhradu čiastočnú. Okrem toho je zrejmé, že správa nevyšetrila z úradnej povinnosti žiadosť žalobcu z 20. júna 2005 a nezohľadnila všetky skutočnosti, ktoré jej predložil;

2. porušenie práva, pretože patologický stav žalobcu je takej povahy, že má v zmysle článku 72 Služobného poriadku úradníkov právo na náhradu liečebných nákladov do výšky 100 %;

3. porušenie povinnosti starostlivosti a riadneho úradného postupu, pretože z celej záležitosti vyplýva, že žalovaná nebránila záujmy žalobcu a vzhľadom na sériu postupov a skutočností, ktoré z dôvodu hrubej protiprávnosti a uplynutí značnej doby, počas ktorej k nim dochádzalo, predstavujú porušenie týchto povinností s tým, že povinnosť riadneho úradného postupu je okrem toho upravená v článku 41 Charty základných práv Európskej únie.

____________