Language of document :

Žaloba podaná 30. júla 2006 - Schell/Komisia

(Vec F-83/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Arno Schell (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť zoznamy úradníkov povýšených v hodnotenom období 2004 a 2005 v rozsahu, v akom tieto zoznamy neuvádzajú meno žalobcu, ako aj incidenčne prípravné akty týchto rozhodnutí,

subsidiárne, zrušiť pripísanie bodov povýšenia počas uvedeného hodnoteného obdobia v rozsahu, v akom sa týkajú žalobcu,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza sedem žalobných dôvod založených:

prvý dôvod, na porušení článku 45 služobného poriadku,

druhý dôvod, na porušení všeobecných vykonávacích ustanovení tohto článku,

tretí dôvod, na porušení zásady zákazu diskriminácie,

štvrtý dôvod, na porušení "Správnych usmernení k hodnoteniu a povýšeniu úradníkov" a naväzujúcich usmernení,

piaty dôvod, na porušení zásady zákazu svojvoľného postupu a zneužívania právomoci ako aj na porušení povinnosti odôvodnenia,

šiesty dôvod, na porušení zásady ochrany legitímnej dôvery a pravidla "patere legem quam ipse fecisti",

siedmy, na porušení povinnosti starostlivosti.

____________