Language of document :

Talan väckt den 30 juli 2006 - Schell mot kommissionen

(Mål F-83/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Arno Schell (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara förteckningarna över de tjänstemän som befordrats vid befordringsomgångarna 2005 och 2005 i den del sökanden inte finns upptagen i dessa förteckningar, liksom, i anslutnings därtill, förberedande rättsakter avseende dessa beslut,

i andra hand, ogiltigförklara beslutet om tilldelning av sökandens befordringspoäng vid ovannämnda befordringsomgångar, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden anför sju grunder till stöd för sin talan och gör härvid gällande att kommissionen har åsidosatt

artikel 45 i tjänsteföreskrifterna,

de allmänna genomförandebestämmelserna till nämnda artikel,

principen om icke-diskriminering,

"den administrativa handledningen för bedömning och befordran av tjänstemän" samt senare handledningar,

principerna om förbud mot godtyckliga förfaranden och maktmissbruk samt motiveringsskyldigheten,

principen om skydd för berättigade förväntningar samt regeln att den som har stiftat en lag, måste själv följa den (patere legem quam ipse fecisti), och

omsorgsplikten.

____________