Language of document :

Talan väckt den 28 juli 2006 - Bellatone mot revisionsrätten

(Mål F-85/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Gerardo Bellatone (Luxembourg, Luxemburg) (ombud: advokaterna T. Bontinck och J. Feld)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som fattats av generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas revisionsrätt den 30 mars 2006 att avvisa sökandens klagomål avseende betalning av resterande del av den ersättning som skall ges istället för ytterligare uppsägningstid, avgångsvederlag och dagtraktamente,

förplikta svaranden att erlägga i) 20 751,45 euro för ytterligare uppsägningstid, ii) 39 247,74 euro motsvarande det avgångsvederlag sökanden skulle ha varit berättigad till, iii) 8 467, 02 euro i dagtraktamente,

förplikta svaranden att erlägga dröjsmålsränta till dess betalning sker,

förplikta svaranden att korrigera sina påståenden i det ifrågasatta beslutet i den del de inte återger sökandens påpekanden om svarandens hot om en eventuell uppsägning,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, tidigare tillfälligt anställd i lönegrad A*8 vid Europeiska gemenskapernas revisionsrätt, har av revisionsrätten provanställts som tjänsteman i lönegrad A*5 utan att han tillfrågats i förväg.

Med sin talan gör sökanden gällande att sökandens uppträdande inneburit såväl avtalsbrott som utomobligatorisk skada. Sökanden åberopar åsidosättande av revisionsrättens administrativa uppförandekod för personal, åsidosättande av artikel 25 i tjänsteföreskrifterna samt åsidosättande av allmänna rättsprinciper för tjänstemäns rättigheter gällande god förvaltningssed, skydd för berättigade förväntningar och skydd för förvärvade rättigheter.

____________