Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 28. jūlijā - Vereecken pret Komisiju

(lieta F-86/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Marc Vereecken, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues, A. Jaume un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

Pamatā:

atcelt Iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar ko tiek noraidīta prasītāja sūdzība, kopā ar Iecēlējinstitūcijas atteikumu iekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kas ir paaugstināti A*9 pakāpē 2005. gada paaugstināšanas ietvaros; šis atteikums netieši izrietēja no 2005. gada 23. novembra administratīvās informācijas Nr. 85/2005, kā arī no prasītāja karjeras attīstības ziņojumiem par 2003. un 2005. gadu;

norādīt Iecēlējinstitūcijai uz sekām, ko ietver apstrīdēto lēmumu atcelšana un it īpaši likt pārkvalificēt prasītāja pakāpi uz A*9 pakāpi ar atpakaļejošu spēku ar 2005. gada 1. martu.

Pakārtoti:

-    pieprasīt atbildētājai atzīt prasītāju par paaugstināmu A*9 pakāpē nākamās paaugstināšanas laikā;

-    piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam radušos kaitējumu sakarā ar to, ka viņš netika paaugstināts A*9 pakāpē kopš 2005. gada 1. marta;

-    piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam radušos morālo kaitējumu sakarā ar novērtējuma ziņojuma par 1997.-1999. gadu neveikšanu un novērtējuma ziņojuma par 1999.-2001. gadu un karjeras attīstības ziņojuma par 2003. un 2004. gadu novēlotu veikšanu.

Jebkurā gadījumā

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs norāda trīs pamatus, kas ir ļoti līdzīgi tam pirmajam, trešajam un ceturtajam pamatam, uz kuriem tas pats prasītājs ir atsaucies prasībā lietā F-17/061.

____________

1 - OV C 96, 22.04.2006., 39. lpp.