Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2006 r. - Vereecken przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-86/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marc Vereecken (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele: S. Rodrigues, A. Jaume i C. Bernard-Glanz, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

Żądania główne:

uchylenie decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie skarżącego, wraz z decyzją organu powołującego odmawiającą wpisania skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania A*9 w ramach postępowania za rok 2005, która to odmowa wynika bezpośrednio z informacji administracyjnej nr 85/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. i wraz ze sprawozdaniami z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za lata 2003 i 2005;

wskazanie organowi powołującemu skutków uchylenia zaskarżonych decyzji a w szczególności awansu skarżącego do grupy zaszeregowania*9 ze skutkiem od dnia 1 marca 2005 r.

Żądania ewentualne:

zobowiązanie strony pozwanej do uznania, iż skarżący spełnia wymogi awansu do grupy zaszeregowania A*9 w ramach kolejnego postępowania w sprawie awansu;

zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania na rzecz skarżącego z tytułu szkody poniesionej przez niego w związku z nieawansowaniem go do grupy zaszeregowania A*9 z dniem 1 marca 2005 r.

zobowiązanie strony pozwanej do zadośćuczynienia krzywdy doznanej przez skarżącego w związku z niesporządzeniem sprawozdań z oceny za okres 1997-1999 i spóźnionego sporządzenia sprawozdań z oceny za okres 1999-2001 i sprawozdań z przebiegu kariery zawodowej za lata 2003 i 2004.

W każdym przypadku:

-    obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi trzy zarzuty, bardzo zbliżone do zarzutów pierwszego, trzeciego i czwartego poniesionych w skardze w sprawie F-17/06, wniesionej przez tego samego skarżącego.

____________