Language of document :

3. augustil 2006 esitatud hagi - Manté versus nõukogu

(Kohtuasi F-87/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Thierry Manté (Woluwe Saint Pierre, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

-    tühistada nõukogu ametisse nimetava asutuse 22. augusti 2005. aasta otsus, millega keelduti hagejale sisseseadmistoetuse maksmisest ja nõuti toetuse tagasimaksmist;

-    mõista kostjalt hagejale põhjustatud kahju hüvitamiseks välja summa, mis vastab sisseseadmistoetusele, mis peaks olema hüvitatud Esimese Astme Kohtu otsuse     kuupäevaks, mida on suurendatud sellel kuupäeval kehtiva protsendimäära võrra;

-    mõista kostjalt hageja kasuks välja 1 euro suurune sümboolne summa moraalse kahju hüvitamiseks;

-    mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja saabus Brüsselisse 2004. aastal nõukogu teisejärgulise rahvusliku eksperdina ja järelikult sai sama institutsiooni ametnikuks. See institutsioon otsustas pärast seda, kui oli hagejale maksnud sisseseadmistasu, et hagejal ei olnud õigust sellele tasule.

Oma hagi toetuseks esitab hageja kolm väidet:

-    esiteks tema personalieeskirjade artikli 5 lõike 1 esimese taande lisast VII tuleneva õiguse sisseseadmistasule rikkumine;

-    teiseks personalieeskirjade artikli 20 lõikest 2 ja artikli 90 lõikest 1 tuleneva põhjendamiskohustuse rikkumine;

-    kolmandaks personalieeskirjade artikli 85 lõikes 1 sätestatud tingimuste rikkumine, mis puudutab administratsiooni poolt sisseseadmistasu tagasinõudmist.

____________