Language of document :

Talan väckt den 3 augusti 2006 - Manté mot rådet

(Mål F-87/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Thierry Manté (Woluwe Saint Pierre, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara rådets tillsättningsmyndighets beslut av den 22 augusti 2005 att inte bevilja sökanden bosättningsbidrag och att kräva återbetalning av utbetalat bidrag,

förplikta svaranden att, i form av ersättning för materiell skada, till sökanden betala ett belopp som motsvarar det bosättningsbidrag som har återbetalats vid tiden för förstainstansrättens dom, jämte gällande ränta,

förplikta svaranden att, i form av ersättning för ideell skada, till sökanden betala en symbolisk summa om 1 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden kom till Bryssel år 2004 som utsänd nationell expert vid rådet och anställdes senare som tjänsteman vid samma institution. Rådet utbetalade bosättningsbidrag, men beslutade senare att han inte hade rätt till denna förmån och begärde återbetalning av utbetalat bidrag.

Sökanden åberopar tre grunder till stöd för sin talan, nämligen

för det första, åsidosättande av hans rätt till bosättningsbidrag enligt artikel 5.1 första stycket i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna,

för det andra, åsidosättande av motiveringsskyldigheten som följer av artiklarna 20.2 och 90.1 i tjänsteföreskrifterna,

för det tredje, åsidosättande av de villkor som avses i artikel 85.1 i tjänsteföreskrifterna och som skall vara uppfyllda för att administrationen skall kunna begära återbetalning av bosättningsbidraget.

____________