Language of document :

Решение на Съда на публичната служба от 9 октомври 2007 г. - Bellantone/ Сметна палата

(Дело F-85/06)1

( Публична служба - Длъжностни лица- Временно нает служител, назначен за длъжностно лице - Предизвестие за прекратяване на служебното правоотношение - Обезщетение при напускане - Добавка за дневни разходи - Имуществена вреда )

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Gerardo Bellantone (Люксембург, Люксембург) [представители: T. Bontinck и J. Feld, avocats]

Ответник: Сметна палата на Европейските общности [представители: T. Kennedy, J.-M. Stenier и G. Corstens,]

Предмет

От една страна, отмяна на Решението на Генералния секретар на Сметната палата от 30 март 2006 г., с което е отхвърлена жалбата на ищеца, бивш временно нает служител, назначен за длъжностно лице, относно изплащането на остатъка от компенсацията, заместваща допълнително предизвестие, на обезщетението при напускане и на добавката за дневни разходи, и от друга страна - искане за обезщетение за вреди.

Диспозитив

Отхвърля иска.

Г-н Bellantone понася три четвърти от своите съдебни разноски.

Сметната палата на Европейските общности понася, наред със собствените съдебни разноски, и една четвърт от тези на г-н Bellantone.

____________

1 - ОВ C 237, 30.9.2006г., стр. 18.