Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 9. oktobra spriedums - Bellantone/Revīzijas palāta

(lieta F-85/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pagaidu darbinieks, kas iecelts ierēdņa amatā - Iepriekšējs paziņojums par darba tiesisko attiecību izbeigšanos - Pabalsts sakarā ar atbrīvošanu no amata - Dienas nauda - Mantiskais zaudējums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gerardo Bellantone, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - T. Bontinck un J. Feld, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Revīzijas palāta (pārstāvji - T. Kennedy, J.-M. Stenier un G. Corstens)

Priekšmets

Pirmkārt, Revīzijas palātas ģenerālsekretāra 2006. gada 30. marta lēmuma atcelšana, ar ko noraidīta prasītāja, agrākā pagaidu darbinieka, kurš ir iecelts ierēdņa amatā, sūdzība par pabalsta saistībā ar papildu iepriekšējo paziņojumu, pabalsta sakarā ar atbrīvošanu no amata un dienas naudas atlikuma izmaksu, atcelšana un, otrkārt, prasība par procentu samaksu.

Rezolutīvā daļa

prasību noraidīt;

Bellantone sedz trīs ceturtdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem;

Eiropas Kopienu Revīzijas palāta sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina vienu ceturto daļu no Bellantone tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 237, 30.09.2006., 18. lpp.