Language of document : ECLI:EU:F:2007:237

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(ensimmäinen jaosto)

19 päivänä joulukuuta 2007

Asia F-84/06

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Sosiaaliturva – Sairausvakuutus – Sairauskulujen vastattavaksi ottaminen – Vaatimuksen nimenomainen hylkääminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa komission entinen virkamies Luigi Marcuccio vaatii erityisesti, että se implisiittinen päätös on kumottava, jolla nimittävä viranomainen hylkäsi hänen 20.6.2006 ja 18.7.2005 päivätyt hakemuksensa, jotka koskivat eri terveydenhoitokulujen korvaamista 100 prosentin suuruisena henkilöstösääntöjen 72 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kantaja vaatii lisäksi, että komissio on velvoitettava maksamaan hänelle kyseessä olevien terveydenhoitokulujen kokonaissumman ja hänelle tältä osin jo korvatun summan erotusta vastaava summa, toisin sanoen 89,56 euroa. Lopuksi kantaja vaatii, että tähän summaan lisätään 10 prosentin viivästyskorot, jotka lisätään vuosittain pääomaan 21.6.2005.

Ratkaisu: Virkamiestuomioistuin toteaa, että se ei ole toimivaltainen ratkaisemaan asiaa F-84/06, Marcuccio vastaan komissio. Asia kuuluu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Yhteisöjen eri lainkäyttöelinten välinen toimivallan jako

(Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen liitteessä I olevan 8 artiklan 3 kohta; henkilöstösääntöjen 72 artikla)

Kun virkamiestuomioistuimen käsiteltäväksi on saatettu kanne, joka koskee päätöstä, jolla kieltäydytään korvaamasta virkamiehen terveydenhoitokuluja 100 prosentin suuruisena, mihin asianomainen väittää olevansa oikeutettu mielisairauden vuoksi, josta hän väittää kärsivänsä, virkamiestuomioistuimen on yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti todettava, ettei sillä ole asiassa toimivaltaa, jotta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi ratkaista asian, kun tässä viimeksi mainitussa tuomioistuimessa on vireillä muita kanteita, joissa on samat asianosaiset, jotka perustuvat samaan oikeudelliseen syyhyn ja jotka myös koskevat terveydenhoitokulujen korvaamista 100 prosentin suuruisina. Nämä eri kanteet vastaavat yhtä ja samaa riita-asiaa, ja on hyvän oikeudenhoidon mukaista, että yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 8 artiklan 3 kohdan määräyksillä pyritään takaamaan, että yksi tuomioistuin ratkaisee riita-asian kokonaisuudessaan.

(ks. 8–16 kohta)