Language of document : ECLI:EU:F:2007:77

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

8 май 2007 година

Дело F-84/06 AJ

Luigi Marcuccio

срещу

Комисия на Европейските общности

„Правна помощ“

Предмет: Молба, с която г-н Marcuccio иска да му бъде предоставена правна помощ на основание член 94 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, приложим mutatis mutandis към Съда на публичната служба по силата на член 3, параграф 4 от Решение 2004/752/ЕО, Евратом на Съвета от 2 ноември 2004 година за създаване на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ L 333, стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 5, стр. 142) до влизането в сила на процедурния правилник на последния — молба, която е представена преди подаването на жалба пред Съда на публичната служба

Решение: Отхвърля молбата за правна помощ.

Резюме

Производство — Молба за безплатна правна помощ — Условия за предоставяне

(член 94, параграф 2 и член 96, параграф 1 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд;член 3, параграф 4 от Решение 2004/752 на Съвета)